Revelation of John 1

Hothotien onen Iesu Kristo

Koanik vi hothotien koa Ahi sani min Iesu Kristo keke vatie lati min eiloheh keil onen asa koa hemai hekistal hervitei tuetin. Iesu Kristo sila angelo onen mita venau, koa navi eiloheh onen, keke vahit mesen selusien koanik minau. Isok Sion. Ka tounah vasi koa nalesi ka naraengoni usil hothotien onen Ahi koa Iesu Kristo vit meseni minau vi anatin, kei varei namutis kati ekok. Tokolkatien onen Ahi hel en meatin koa vuli tus koanik, ka tokolkatien hel en koakeil emun along selusien ten hothotien koanik ka along kat asa koa mul ien. Veni avong mai vesesal keke tounah keil ekek hekur out.

Selkatien Va Ven Sios Oulu (7) ten out Esia

Inau, Sion, namutis selusien koanik va min kami, sios oulu (7) ten provins ten out Esia.
1.4Kosa avise out enek en Turkey.


Navisi keke more envatien ka tomat hel en kami. Keilu luka ven Ahi koa mul kosa, mul mulamu, ka hel en avong koa hemai veite veah. Luka ven Ninin koa avi oulu (7) koa amul en meten Ahi koa rondan en vulin ten keihoen.
Luka mun ven Iesu Kristo koa rokilea rovaling desien orer eni. Kei viten anatinien usil asa koa Ahi vothot eni mini. Kei vi moeite en koakeil imea ran matien, ka vi avat ten asuv keil vasi ten out netan.

Iesu envatir, ka ran koa mue en matien sakin ir romaluv ran mahien ten tisaen keil orer.
Kei mumon ir romai rovi vangi meatin keil koa hiasuvien onen Ahi mul en moulien orer. Anatin, kei mumon ir rovi vangi pris keil koa romum ven Ahi Tamen. !Ven koanik, rovitehiteni keke hetetamenien ka keihoen mul en Iesu Kristo lises ka lisenges! Anatin.

!Mihetaengoni! Kei hemita en mahmah keil ka meatin vasi keil ilesi. Anatin, koakeil emun asal vini mulamu ilesi. Hesakin meatin keil en out netan imakul en metauen. Anatin, hemai hekistal hemukonek.

Ahi Asuv ten Keihoen koa mul kosa, mul mulamu, ka hel en avong koa hemai veite veah viteni vit, “En tounah vasi keil koa mul, inau naro mulamu eni ka nito katau eni.”

Iesu Kristo San Hothotien Onen min Sion

Inau, Sion, koa navi tuak onami en demkatien orer en Iesu Kristo. Suval kami, namul nakur mahien ten sakvisien keil ral min rendemien koa taveah navong narosin hiasuvien onen Ahi hemai hekistal. Aling hakot enau keke nitos varei en titi aelan ten out Patmos veni navitehiten asa koa Ahi vothot eni minau ka anatinien usil Iesu min meatin sav keil. 10 En Sande, avong onen Asuv Iesu, Ninin onen Ahi sien nau ka naraengon rea tai en eisiluk koa keih suval amaru koa musel. 11 Kei viteni minau vit, “!Kitis lat asa koa kilesi heha en tus tai, ka kisani heha ven sios oulu (7) en taon keil ekek: Efeses, Samerna, Pergamam, Taeatira, Sartis, Piladevia, ka Laodesia!”

12 Navong naviles males isei mul selus minau, nales laet oulu (7) koa avatimal en ai keil teni koa amumoni en gol. 13 Ka luhu en keil, nales meatin tai koa aven mul suval Natin Meatin.
1:13 Natin Meatin vi selusien tai ten Daniel 7:13; 10:5
Kei musin suval mari meatin tai en eisin tataveah rokol alen tanetan, ka muan kaliko koa kala teni suval gol mul koe veimasen.
14 Hilin muoh vis muoh, ka meten vihil keih imok suval ahang. 15 Alen tanetan vihil suval oai ten vane
1:15 vihil suval brass koa akulati ran ahang
ka ren musel keih suval navong mari tahi muti rum en ahat keil.
16 En hen matu, vuli kat hitu oulu (7), ka naef tai koa kan lualu kistal ka en ongon. Nan vihil keih imok suval meteiai koa ritin en taviai.

17 Navong nalesi, numot navita netan en alen ka nasakras moumon etai tounah suval meatin koa mat. Evus, kei ling hen matu enau ka vit, “!Konametautei! En tounah vasi koa mul, inau nasakini mul ka nisakini hevuol eris. 18 Inau navi kei koa moul. Avaseini numat, kosa kolesi keke namoul lises ka lisenges. Ka alingi en hek, ki keil ten matien ka ten Hedis, out koa ninin onen meatin keil koa umat uva amul ien.
1:18 Koanik vi tatavolien koa vit Iesu kur keihoen keke valuvat meatin keil ran keihoen ten matien.
19 Kitis lat tounah keil komul kolesi, asa koa hekur out en avong kosa ral min asa koa hemai hekistal veite veah. 20 Hitu oulu (7) koa kolesi amul en hek matu vi tatavolien usil sios oulu (7) ten out Esia. Ka laet oulu (7) ekek koa vi gol, keil avi tatavolien usil angelo oulu (7) koa alosil kat sios keil enek.

Copyright information for `PMA