1 Peter 5

I panaui jaunkoa kan, me mi nan pun omail, pwe nai pil kijan jaunkoa kan o jaunkadede en kamekam en Krijtuj, o pil ian pwaijaneki linan, me pan kajanjaleda. Komail kamana pwin ijou en Kot, me mi re omail, a kaidin manjairen, pwe ni injenemau ni omail ariri Kot, kaidin pweki moni, a ni peren o limpok. O kaidin akajaupeidi on momodijou, a men kaalemoni, pwe pwin ijou en ale jan. Ari, ni en jilepa lapalap a pan pwarado, komail pan ale mar en linan, me jota pan monela. Pil dueta komail me pulepul akan, peiki on me laud akan. Komail karoj upa pena o tenedi on opampap. Pwe Kot kin kotin palian me aklapalap akan, ap kotin maki on me karakarak kan. Komail ari karakarak pan lim en Kot manaman, pwe a en kotin kajapwil komail ada, ni eu anj au me kon on Kadakadar on i omail inon karoj, pwe a kin kotin kupuro kin komail. Komail lelapok o majamajan, pwe omail imwintiti tewil koko jili dueta laien weriwer amen o raparapaki, me a pan katalala. Komail ari kelail palian i o teneten ni pojon, o aja, me kamekam ota kin lel on ri omail akan nin jappa, 10 A Kot en mak karoj, me kotin molipe komail won a linan joutuk, ren Krijtuj, pan kotin kaunjokala, o kakelada, o kamanada, o pajonedi, me pan kalokolok anjau motomot. 11 I me udan manaman potopoteta! Amen. 12 I intin won komail kijin likau kij et ren Jilwanuj ri omail melel, duen me i kin lamelame, pwe i men panaui komail o katiti on komail, me i eta mak melel en Kot, me komail en keleki. 13 Irail, me ian komail pilipildar nan Papilon o nai ol Markuj ara ranamau won komail. 14 Komail ranamauiki pena metik en limpok. Popol en mi re omail karoj, me warok ki on er Krijtuj! Amen.

Copyright information for `PON