1 Thessalonians 5

A DUEN anjau o auer, ri ai kan, menda i en intin won komail. Pwe pein komail aja mau, me ran en Kaun o pan pwarado dueta lipirap amen ni pon. Pwe irail lao pan inda: A muei mau, o jota apwal kot mia, I anjau kaupa pan lel on irail dueta li lijean amen; a irail jota pan pitila. A komail ri ai kan, jolar mi ni rotorot, pwe ran o de konodi komail duen lipirap amen. Komail karoj jeri en marain, o jeri en ran. Kitail jo kijan pon o rotorot. Kitail ari ender mamair dueta me tei kan, a kitail en majamajan o daulikin. Pwe me mair, kin mamair ni pon, o me jokolar, kin jokolar ni pon. A kitail, me kijan ran, en liki jan, til won nan pere pan marmar en pojon o limpok, o lijoropeki kaporopor pan maur. Pwe kaidin onion, me Kot kotin kileledi on kitail, a jen konodi maur joutuk ki atail Kaun Iejuj Krijtuj, 10 Me mata kin kitail er, pwe ma kitail papat de mamair, en maur pena re a. 11 Komail ari panau o jauaj pena nan pun omail duen me komail kin wia. 12 A je poeki re omail, ri ai kan, komail, en apwali me kin dodok nan pun omail, o me kaun komail da pan Kaun o, o me kin panaui komail. 13 Komail kaka kin ir kaualap ni limpok, pweki ar wiawia; o komail popol pena. 14 Je panaui kin komail, ri ai kan, komail en kapun on me katiwo kan, o kamait, me ar pojon tikitik, o apapwali me luet akan, o kanonama on karoj. 15 Komail majamajan, pwe amen ender depukki on amen me jued me jued, a en inon ion me mau eta nan pun omail o on amen amen. 16 Komail pereperen anjau karoj. 17 Kapakapta joutuk. 18 Komail danke ni meakaroj, pwe iduen kupur en Kot ren Krijtuj Iejuj on komail. 19 Der kakundi Nen. 20 Der mamaleki deideikop akan. 21 Kajojon on meakan karoj, ap koledi me mau. 22 Liki jan jon en jued karoj. 23 A Kot en popol en kajaraui komail la kaualap, nen omail, o monion omail, o war omail en nekinek mau on en atail Kaun Iejuj Krijtuj a pwarado. 24 Melel i, me kotin molipe komail er, me pan pil wiada. 25 Ri ai kan kapakapa kin kit. 26 Ranamauki ri at akan karoj metik jaraui. 27 I kauki on Kaun, me komail pan wadok kijin likau kij et on jaulan jaraui kan karoj. 28 Mak en atail Kaun Iejuj Krijtuj en mi re omail!

Copyright information for `PON