1 Timothy 4

A NEN me kotin kokop melel, ni imwin kaua akai pan pupe wei jan pojon, ap id wuki on nen widin o padak en tewil akan, Me kin janjale mau ki liki, ap likilikam o injen arail kakaluakalar ki kijin mata karakar. Re kin inapwiedi kapapaud, o dene ren liki jan jon en mana, me Kot kotin wiadan irail, me danke, o pojon, o dedekila melel Pwe audepa karoj, en Kot me mau, o jota meakot me mal, ma aramaj pan tunole ap danke. Pwe a pan kajaraui kila majan Kot o kapakap. Ma koe pan padaki on ri atail akan, koe ap pan papa en Krijtuj Ieiuj mau amen, me kin keleki majan en pojon o padak mau, me koe dadaureta mau lel met. Ma koe pan kan kajoi likam en li laud akai o kaianeki pein uk me kon on Kot. Pwe kaiane kin uk pali war, a jota non katopa, a meid mau paieki Kot ni meakoaroj, pwe iei kaporopor en maur et o pil maur kokodo Nan melel kojoi pot et o a war on kitail en apwaliea. 10 Pwe iet me je kin dodok on o kalokolokki, at kaporoporeki Kot ieiaj, me Jaunkamour en aramaj akan karoj, a maj on irail me pojon. 11 Mepukat koe en katitiki o kaukaweweki. 12 Jota amen me pan mamaleki om manakap, a wiala men kaalemoni on jaulan kan, ni om lokaia o wiawia kan, o limpok, o pojon, o makelekel. 13 O nantion wadok, o panaui, o padak lao i pan pwar wei. 14 Der kajamal la pai en mak o, me koe aleer ki deideikop o ni en jaunkoa kan ar pwil pa ar po om. 15 Koe en podidi o jopijokki mepukat, pwe om lolekon en janjal on karoj. 16 Kalaka pein uk o padak o, tenedi on jon pukat, pwe ma koe pan wiada due, koe ap pan dorela pein uk o pil, me kin ron uk.

Copyright information for `PON