Acts 27

A LAO kileledier, me je pan jerokelan Italien, re kajilaki Pauluj, o akai me jalidi, kaun en jaunpei amen, me ad a Iuliuj, kijan pwin en Aukujtuj. Kit ari kereda pon jop en Adramitien pot, me pan jupi on kanim en Ajien akan, me mi pon oror, ap tan wei. Ari, Arijtarkuj, men Majetonien amen jan Tejalonik ian kit. Mandan ran o je leler Jidon. A Iuliuj me kadek on Pauluj, ap mueid on i, en kotila ren kompokepa ko pwen kajarloleit. Kit ari majelar jan waja o, ap tanatan pananen Jipern, aki an me u don kit. Kit tanatan kotela lepen jed en Jilijia o Pampilien, je ap lel on Mira en Lijia, I waja kaun en jaunpei o diarada jop en Alekjandrien pot, me pan majelan Italien, i ari kajau on kit poa. A kit pwapwand kokola, pon toto meid apwal on kit lel on Kniduj, pwe an me kawela; kit ari tanatan pananen Kreta, tan won Jalmone. A meid apwal at dauli waja o; kit ari lel on jap eu, me ad a Kapitau mau koren ion kanim Lajäa. A anjau lao daulier o a apwalar on jailok jili, aki ran en kaijejol daulier, Pauluj ap kotin panaui o 10 Majani on irail: Ol oko, i ajaer me jailok wet pan juedela a pan apwal kaualap, kaidin on audepan jop o jop eta, pwe pil on maur atail. 11 A kaun en jaunpei o liki jaunilil o jaumaj en jop o jan majan en Pauluj. 12 A kapitau me jota non mau on jop en mimieta ni anjaun kapau. Koren ion karoj ari men jamala jan waja o, o re jon, ma re jota kak on lel Pönikj, pwen mimita waja o ni anjaun kapau, i kapitau en Kreta eu, me mi ni pali air o pali apan. 13 A an lao udo jan pali air, re ap kiki on, me re pan pwaida, ap apiada paipun ko tanala liman Kreta. 14 A madan melimel udo jan Kreta, me ad a alepip en kijinian. 15 A an lao kapeila jop o, o jop jolar kak on, kit ap nenenla o peila. 16 Ni at tanala pananen dake tikitik eu, me ad a Klauda, me tar kij, a je jolar kak on koledi pot o. 17 Irail apiada i, pwen kak piradi on ni jop o, ap lilidi, pwe re majak re de jerada nan Jirte, ap punipunidok jili. 18 Kit lao punipunidok jili kaualap, manda ap kamararadar jop o. 19 A ni ran kajilu irail kaje kila pein pa arail kapwa en jop o. 20 Kadekadeo ran totola jota katipin o jota uju, o melimel kalaimun u don kit, ap jolar at kaporopor en pitila. 21 A kit lao kaijejol warailar, Pauluj ap pwarada nan pun arail majani: Ol oko mak eta, komail en peiki on ia er o jo majel jan Kreta, pwe kitail ender lel don kaupatail. 22 A met i panaui komail, en kaporopor mau, pwe jota me pan mela, jop eta me pan ola. 23 Pwe tounlan en Kot, me japwilim anai, o me i kin papa, me kotida imp ai pon, 24 Kotin majani: Pauluj, koe der majak, koe pan wijike won ren Jija. A kilan, Kot me kotiki on uk er karoj me ian uk. 25 Ari ol oko komail kaporopor mau, pwe i kin pojon Kot, me a majan pan pwaida. 26 A kitail pan jerada nin dake eu. 27 A lao ponnaul pa pon lar, kit peipei jili nan jed Adria. Ni ailep en pon toun jop o kajauiada, me je koren ion jap eu. 28 A irail lao kajedi men jon, re ap diaradar, menap rieijok, o re kaila ekij waja o kajedi men jon, re ap diaradar, menap eijoklimau. 29 A re majak, je de jerada pon mat, rap kajedi paipon paieu jan ni murin jop, ap mauki en ran pajan, 30 A toun jop o lao men pitila jan nin jop o, o re apiedi pot apot nan jed, dene re pan kajedi paipon kai ni mon jop o, 31 Pauluj ap majani on kaun o jaunpei kan: Ma mepukat jota pan mimieta pon jop o, komail jota pan kak dorela. 32 Jaunpei kan ap leke jan pot o kajela o ari. 33 A lao pan ran pajan, Pauluj ap panaui irail, ren mana, majani: Nan a ponnaul pa pon lar, me komail kin auiaui o kaijejol o jota mana. 34 Ngai ari panauki komail, en mana, pwe i me komail pil pan piti kila. Pwe jota pit en mon pit pan pupedi jan amen komail. 35 A lao majanier met, ap ale prot, danke Kot mo ’rail karoj. I lao pilitiki pajan ap jak. 36 Irail karoj ap kaporopor maular o pil mana. 37 A kit karoj me mi nan jop o, me riepuki ijiakan wonumen. 38 Irail lao medier, rap kamararadar jop o, kajedi on nan madau korn. 39 A lao waja ran pajan, re jaja jap o, A re diaradar kapitau eu, me mad mia; i waja re lamedar en walan jop ia, ma re pan kak on. 40 Irail lao leke jan paipon ko, rap kaje ir ala nan madau, o lapwada padil akan, o apiadar jerok en moa ni an o, ap tanala ni oror. 41 Irail lao lel on mad eu, jop o jerada o jolar mokid. Mon jop o tenela, a muri ola nan iluk kan. 42 Jaunpei ko ap men kamela me jalidi kan, pwe amen de pan pitila jan. 43 A kaun en jaunpei o men dorela Pauluj, ap jota mueid on irail me re men wia o majani: Me aja pampap, en lujedi on nan madau pap won jap o. 44 A me tei kan pon tenap de kijan jop o. A ap pwaida, me irail karoj dorelar o lel on jap o.

Copyright information for `PON