Acts 8

A JAULUJ pil peren kida a kamela. A ni ran ota anjaun kamekam en momodijou en Ierujalem tapida; karoj ap muei pajan nan jap en Iudäa o Jamaria, wanporon akan me jo. A ol lelapok kai jarepedi Jtepanuj o maieiki i kaualap. A Jauluj me kamueit pajan momodijou o kuli on im karoj, wala ol o li karoj, kajedi on irail nan imaten. A irail me muei pajaner, kakan jili padapadak duen majan o. Pilipuj ap kotilan kanim en Jamaria eu o padaki on irail duen Krijtuj. A aramaj akan wiaki eu peiki on meakan, me Pilipuj padaki on irail. Re roneron i o kilan kilel akan me a wiadar. Pwenen jaut keredi jan ren me toto ni ar weriwer laud. O me kokon madak o nä danidan toto me kelailadar. O peren me lapalap nan kanim o. A ol amen ad a Jimon, me kin wun ani maj o, kotokotaue men Jamaria, me inda duen pein i, me i me lapalap. 10 A irail karoj peiki on i, me tikitik o me lapalap akan katitiki: Men et iei manaman en Kot me lapalap. 11 A re kin peiki on i, pweki a kin kotokotaue irail jan maj kokodo. 12 A re lao kamelele Pilipuj, me padaki duen ronamau en wein Kot o duen mar en Iejuj Krijtuj, rap paptaijela, ol o li akan. 13 Jimon pil ian pojonlar, I lao paptaijelar, ap waroki on Pilipuj. A lao udial kilel o manaman akan, me wiauier, ap puriamuiki. 14 Wanporon akan me kotikot Ierujalem lao mani, me Jamaria ian duki on majan en Kot, rap poronelan irail Petruj o Ioanej. 15 Ira lao kotido, ap kapakapa kin irail, pwe re en tunole Ngen jaraui. 16 Pwe a jaikenta moredi on amen irail. Re paptaijelar eta ni mar en Kaun Iejuj. 17 Ira ari kotiki on po ’rail lim ar akan, irail ap aleer Ngen jaraui. 18 Jimon lao kilaner, me Ngen jaraui kokido en wanporon oko ara pwil po ’rail lim ar akan, ap men ki on ira kijin moni. 19 Indada: Koma pil kotiki don ia manaman wet, pwe ma i pan pwil pon amen pa i kat, i en ale Ngen jaraui. 20 A Petruj majani on i: Noum moni en ian uk lokidokila! Pweki om kiki on, me mana en Kot kokido moni. 21 Nan jota pwaij om de om tunol ni dodok wet, pwe monion om jota inen mon Kot. 22 Ari, kalukila om jued wet, o poeki ren Kaun o, ma a jota pan kotin makeki lamelam jued nan monion om. 23 Pwe i kilaner, me koe me dir en edi katik o teniten ni me japun. 24 Jimon ap japen indada: Koma kotin kapakapa kin ia ren Kaun o, pwe mepukat, me koma majani on ia, ender pwai don ia. 25 A ira lao katitiki o kotikida majan en Kaun o, ap purelan Ierujalem, o padak jili ronamau nan kijin kanim en Jamaria toto. 26 A tounlan en Kaun o majani on Pilipuj: Uda kola pali air pon al o, me kodi jan Ierujalem, ko on Kaja me tan! 27 I ari uda japalewei. A kilan, ol en Etiopia, jaumaj manaman en Kandaje, li nanmarki en Etiopia, me kokoaki a dipijou karoj, me kotido, pwen kaudok nan Ierujalem. 28 A ni a purela jap we, a kotikot pon dakepa o dondoropwe jaukop Iejaia. 29 Ngen o ap kotin majani on Pilipuj: Kai on o ianala dakepa! 30 Pilipuj ap tana won i, ap ronadar a dondoropwe jaukop Iejaia majani: Komui weweki, me komui doropwe? 31 I ari majani: Pala i pan aja, ma jota, me pan kawewe on ia? I ari poeki ren Pilipuj en kereda mondi re a. 32 A iet waja nan kijin likau o me a wadoker: Duen jip amen, me pakara wei, pwen kamela, o duen jippul, me kin nenenlata pan me kote jan wun a, iduen a jota kotin dauaja pajan jilan i. 33 A ni a karakarak a jolar pakadeikadar. A ij me pan kak kaweweda duen jau i kan? Pwe a ieiaj wijike janer jappa. 34 Jaumaj ap japen Pilipuj majani: I men poeki re omui, ij me jaukop katitiki met? Duen pein i de duen amen? 35 Pilipuj ap kotiki pajan au a, padaki on i ronamau en Iejuj, tapiada nan kijin likau wet. 36 A ni ara kokowei, ira lel on pil apot, a jaumaj o majani: Kilan pil o, da me karompa, me i jota paptaij ki? 38 I ap majani dakepa en udi. Ira karoj ap kodi on pil o, Pilipuj o jaumaj o; i ari paptaij i. 39 Ira lao kodado jan nan pil o, Ngen en Kaun o ap pokada jan Pilipuj. Jaumaj o ap jolar kilan i. I ari daulul kokowei popol. 40 Pilipuj ap diarokadar Ajdod; a dadaulular, padak jili ronamau nan kanim karoj lao a lele don Jäjarea.

Copyright information for `PON