Colossians 3

ARI, ma komail ian Krijtuj iajadar, en rapaki me pali poa kan, waja Krijtuj kotikot ia ni pali maun en Kot. Inon ion me mi pali poa a kaidin me mi nin jappa. Pwe komail melar, o maur omail rirlon Krijtuj ren Kot. Krijtuj, iei maur atail, lao pwarado, kitail pan pil ian i pwarado ni linan o. Komail ari kamela kokon omail, me mi jappa: Nenek, jamin, tiak jued, inon jued, norok kapwa, pwe iei kaudok jued. Pweki mepukan onion en Kot kin lel on jeri jopeik kan. Me komail pil kekeideki maj o, anjaun omail akmemaurki. A metet komail pwilikidier meakaroj: Makar, linaranar, katantat, lalaue, kajoi kajaut nan au omail; Ender likam nan pun omail, pwe komail pwilikidier aramaj marin ianaki a wiawia kan, 10 Ap aleer me kap, me wilikapadan lolekon duen mom en me kaujedar i. 11 Wajan jota men Krik, jota Juj, jota jirkomjaij, pil jota jojirkomjaij, jota men liki, jota Jite, jota ladu o jota me maioda men, a Krijtuj eta me kotikot ni karoj. 12 Pwil po omail duen en Kot a pilidar akan, me jaraui o kompok, limpok en nan monion, o kadek, o karakarak, o opampap, o kanonama, 13 Apwali amen amen, o mak pena, ma amen kainjenjuedi amen, duen Krijtuj kotin mak on komail er, iduen komail. 14 O moneki limpok, me ora pena kamau pokon. 15 O popol en Krijtuj en kaunda nan monion omail, me komail pil paeker pena ni war ta ieu, o komail danke. 16 Komail nantion dodokiki majan en Krijtuj nan pun omail ni lolekon karoj; padapadaki o panapanaui komail pena, ki pjalm, o kaul en kapin, o kaul nenin, o kakaul on Kot nan monion omail ki mak. 17 O karoj, me komail kin wia ni lokaia, o wiawia kan, en wiada ni mar en Kaun Iejuj, o danke Kot o Jam pweki i. 18 Komail li akan udi on omail warok kan ni Kaun o, duen me kon on. 19 Komail ol akan, pok on omail warok kan o der makar pa ’rail. 20 Komail jeri kan, peiki on me wia komail da ni meakaroj, pwe i me kon on Kaun o. 21 Komail jam akan, der kamakar mal noumail jeri kan, pwe ren der jan komail la. 22 Komail ladu kan, peiki on omail jaumaj ni uduk ni meakaroj kaidin ni dodok mon aramaj, pwen konekon ren aramaj, a ni impimpai en monion o, o lan Kaun o. 23 O karoj, me komail wiada en lolin on wiada, dueta on Kaun o a kaidin on aramaj akan. 24 Ap aja, me komail pan ale katin en jojo ren Kaun o, pwe komail kin papa Kaun Krijtuj. 25 A me wia japun, pan pein pukoki japun me a wiadar pwe Kot jota kin lipilipil aramaj amen.

Copyright information for `PON