Galatians 4

A iet me i men inda: Jojo men arain a jeri, a jo toror jan ladu men, ari jo, a kaun en meakaroj. A kin upa on jaunpadak o jaunkoa kan lao lel anjau me jam a kileledier. Iduen kitail ni atail kijin jeri, kitail kin upai on padak en jappa kan. A anjau lao leler, Kot ap kotin poronedo japwilim a Ol, me ipwidi jan ren li amen, ap mi pan kapun o. Pwen kajaledoka ir ala, me mi pan kapun, pwe kitail en wiala japwilim a jeri. Komail ari jeri kan, i me Kot ap kotin poronedo Nen en japwilim a Ol nan monion atail, me kin likelikwir: Apa Jam! Ari, jolar ladu men, pwe jeri ta; a ma jeri nan pil jeri jojo en Kot. A ni anjau o me komail jaja Kot, komail papaer me kaidin udan kot akan. A metet komail ajalar Kot, o Kot me kotin mani komail melel, menda komail pil japal lan lamalam jued o jakanekan, me komail men pur on papa? 10 Komail kin kajarauiela ran akai, o jaunipon kai, o anjau kai, o jaunpar kai. 11 I non kin komail, pwe ele ai dodok on komail jota pan kadepa. 12 Ri ai kan, i nidinidi kin komail, en dueta nai, pwe nai kin dueta komail, pwe jota me jued kot, me komail wiai on ia er. 13 A komail aja due i maj o, me i padaki on komail er ronamau ni ai luet en pali uduk. 14 O komail jota mamaleki ai jonejon ni uduk ai o tata kin ia; a komail apwali ia la dueta nai tounlan en Kot amen, de dueta Iejuj Krijtuj. 15 Iaduen wan omail pai ni anjau o! Pwe i kadede duen komail, ma a kak pa omail. komail pan pwadika jan por en maj omail ap ki on ia. 16 Iaduen, i wiala omail imwintiti, pweki ai lokaia melel on komail. 17 Arail nanantion rapaki komail me jota mau; irail men kamueit kitail pajan, pwe komail en id idauen irail. 18 Me mau anjau karoj en nantion me mau kan, a kaidin ta ni ai mi re omail. 19 Nai jeri kan! I naitik japal komail ki madak, lao Krijtuj kawuk komail la on pein mom a. 20 I men mi re omail anjau wet o men kawukila nil ai, pwe I jajalar ir omail. 21 Komail, me kin men mi pan kapun o, indan ia, ma komail jota kin ron kapun o? 22 Pwe a intinidier, me nain Apraam putak riamen mia, amen jan ren na lidu, a amen jan ren me maioda. 23 A me jon ren lidu ipwiki uduk, a me jan ren me maioda, ipwiki inau en Kot. 24 Mepukat karajepa eu, pwe met inau riau, eu jan ni nana Jinai, me kin naitiki on na kan papa, i me Akar. 25 Pwe Akar nana Jinai nan Arapien, me raj on Ierujalem en met, o kin lidilidui ian na jeri kan. 26 A Ierujalem, me mi poa, me maioda iei in atail. 27 Pwe a intinidier: Pereperen koe me li dapwan, me jota kin naitik, kadailon o werida koe, me jo kaipwi on, pwe nain li dapwan jeri kan me toto jan me a warok mia. 28 A komail ri ai ol akan, me rajon Ijaak, me jeri en inau kan. 29 A duen maj o, me ipwiki uduk, me kailonki me ipwiki Nen o, iduen anjau wet. 30 A da me kijin likau o majani? Kajela li lidu o na putak! Pwe putak en lidu jota pan ian nain li me maioda jojoki. 31 Ari ri ai kan, kitail jota jeri en lidu, pwe nain me maioda.

Copyright information for `PON