Galatians 6

RI ai kan ma aramaj amen pan lodi on me jued kot, komail, me nenin kajapaledo i ni nen en opampap, ap majamajan pein uk, pwe koe ender pil lodi on jonejon. Pelikitki pena nan pun omail katoutou pamail, pwe iduen komail pan kapwaiada kapun en Krijtuj. Pwe ma amen lamelame, me i meakot, nan a kin kotaue pein i, pwe jota i meakot. A amen amen en kajajon on pein a wiawia, ap pan juaiki pein i, a kaidin amen aramaj. Pwe amen amen en pein wa audepa. A me kin padakki majan o, en kida jon en mau karoj on i, me kin padaki i. Komail der kiki on, me komail pan kak piti Kot, pwe meakot aramaj kin kamoredi on, i me a pan dolun jan. Pwe me kin kamoredi on ni uduk a, a pan dolun jan ni uduk a men joredi; a me kin kamoredi on Nen, a pan tunole jan ren Nen maur joutuk. Kitail der panaki atail wiawia mau kan, pwe ni anjau me kon on, kitail pan dolun, ma kitail jota pan panadar. 10 Ma a kak pa atail, kitail en wia mau on karoj, a maj on kijan me pojon akan. 11 Kilan duen kijin likau laud, me i intin won komail er ki pein pa i. 12 Ir me kin men lolok mau ni uduk, kin inon ion komail en jirkomjaijelar; pwe irail ender kamekame ki lopu en Krijtuj. 13 Pwe pein irail me jirkomjaijela, jota kin kapwaiada kapun, a irail kin men, komail en jirkomjaijela, pwen juaiki uduk omail. 14 A duen nai, i jota man mauki juaiki, a iet eta iran lopu en atail Kaun Iejuj Krijtuj, pweki i jappa katia jan ia o nai katia jan jappa. 15 Pwe jirkomjaij de jojirkomjaij jota meakot, ame kawilikapadar. 16 Irial karoj me inen ki wei ta padak pot et, en popol o kalanan, o on Ijrael en Kot. 17 Jan met kokolata jota amen en morouo on ia, pwe iwa jili ta nan war ai lip en Iejuj akan. 18 Mak en atail Kaun Iejuj Krijtuj en kotikot ren nen omail ri ai kan! Amen.

Copyright information for `PON