James 2

Ri ko, komail pojon atail Kaun Iejuj Kriituj en linan er lipiliki aramaj amen. Pwe ma ol amen pan ian omail jaraui, me kapwateki rin kold likau linan, o pil jamama amen, me a tuken likau o jakanekan pedelon, A ma komail pan kilekilan me mi nan likau linan, o komail pan indan i: Re kotido kaipokedi met, waja mau, ap indan me jamama: Koe en uda mo, de met impan utipa! Iaduen komail lipilipil nan pun omail, o komail wiala jaunkapun kan ni omail lamalam jued? Ri ai kompok kan, komail ron! Kot jota kotin pilada me jamama nan jappa et, me kapwapwaki pojon, o me pan jojoki wei, me a kotin inauki on irail, me pok on i? A komail mamaleki me jamama o. Kaidin me kapwapwa kan kin wia jued on komail o panalan komail mol en kadeik kan? Irail jota kin lalaue mar ijou, me komail maranekier? Ma komail kapwaiada kapun ijou duen majan o: Koe en pok on men imp om dueta pein uk, nan komail wia me mau. A ma komail pan lipilipiliki aramaj, komail kin wia dip, o kapun pan kadiarok on komail, me komail me dipan. 10 Pwe meamen kapwaiada kapun pon, ap kawela kujoned eu, nan i me tiakedi karoj. 11 Pwe me kotin majanier: Koe der kamal, i me pil majanier: Koe der kamela aramaj! Ari, ma koe jota kamal, a ma koe kamela aramaj, nan koe me tiakedier kapun o. 12 Komail ari lokaia o wiawia duen irail, me pan pakadeikada ren kapun en kamaio. 13 A me jota kin kadek, pan lodi on kadeik apwal, a me kadek, kin juaiki kadeik o. 14 Ri ai ko, da katepan aramaj amen, me pan inda, me a pojon mia, ap jota a wiawia mau kan? Iaduen pojon pan kak dorela i? 15 Ma ri atail ol de li amen mia, me jolar a likau, o jolar kan ar kijin mana kaukaule, 16 A ma amen komail pan indan i: Kola popol raneran o manamana! Ap jota, me komail pan ki on i, me mau on pali war a, da katepa? 17 Iduen pojon, ma a kelep o jota wiawia ian, nan a melar. 18 A ele amen pan inda: Om pojon mia, a ai wiawia kan mia; kajale on ia om pojon, me jota wiawia kan mia, a nai pan kajale on uk ai pojon ni ai wiawia kan. 19 Koe kamelele me Kot me ta men mia, me mau, nan tewil akan pil kin kamelele ap majakada. 20 A koe aramaj aklapalap, ma koe men dedeki, me pojon me mal kot, ma jota wiawia kan ian? 21 Iaduen jam atail Apraam? A jota pun kila a wiawia kan, ni a pan maironki japwilim a kijin putak Ijaak pon pei jaraui? 22 I me koe kilan, me pojon jauaja a wiawia kan, o pojon unjok kilar a wiawia kan. 23 Ari majan o pwaidar: Apraam pojon Kot, o i me a pun kilar o a maraneki: Kompoke pan Kot. 24 Komail ari kilaner, me aramaj amen pan pun kila a wiawia kan a kaidin pojon ta. 25 Pil dueta Raap, li jued amen, kaidin a wiawia kan, me a pun kilar, ni a kajamo men en kadar, o kadar ir ala ni apot al toror? 26 Pwe duen pali war mela, ma jota nen, iduen pojon a mela, ma jota wiawia kan ian.

Copyright information for `PON