James 4

IA waja akamai o pei nan pun omail kin tapi jan ia? Kaidin jan nan omail inon jued akan, me kin pepei nan omail kokon akan. Komail kin inon ion, ap jota aneki, komail kin kamela o kailonki, ap jota me komail pan ale; komail kin akamai o mauin. A jota omail meakot, pwe komail jota omail meakot, pwe komail jota kin poeki. Komail kin poeki, ap jota pwaida, pwe komail kin poeki japun, pwe komail kin poeki japun, pwe komail kin kapwaida kida omail inon jued akan. Komail kamal akan, komail jota aja me waroki on jappa et, kin imwintiti on Kot? Ari meamen, me men kompoke pan jappa, nan i imwintiti en Kot amen. De komail kiki on, me puk jaraui majani mal: Nen o me kotikot lol omail, kin inon ion o nantion dodok on Kot. A meid laud a mak on kitail. I me a kotin majanieki: Kot kin kotin palian me aklapalap, ap mak on me opampap. Komail ari duki on Kot a palian tewil, a ap pan tan wei jan komail. Kakondak monion on Kot, a ap pan kupukupera komail, kamakelekel pa omail, komail me dipan; o kaminela monion omial, komail me lol riapot. Kainjinom, o maiei, o janejan; omail kaukaurur en wuki on me mauk, o omail peren on injenjued. 10 Akitikitik ki pein komail mon Kaun o, a ap pan kjapwil komail da. 11 Ri ai ko komail de lokaia jued nan pun omail. Pwe me kin lokaia jued duen ri a, de kadeikada ri a, a kin lokaia jued on kapun o kin kadeikada kapun o, A ma koe kadeikada kapun, pwe jaunkapun amen koe. 12 Amen ta jaunkapun o jaunkadeik, me kak on kamaurela o kariala. A ij koe, me kin kadeikada men im pa? 13 Iet pil eu, komail me kin inda: Ran wet de lakap je pan kolan kanim wet o kaujon waja o par eu, o netinet ap kapwapwala. 14 A komail kin jaja, da me pan wiaui lakap, pwe da omail maur? Pwe komail kin raj on tokoi, me kin mi anjau kij, ap mokonaidi. 15 Mak eta komail en inda: Ma Kaun o kotin kupura, o ma kitail memaureta, kitail pan wiada met de mo. 16 A jo, komail kin perenki omail jujuai, nan jujuai due met me jued. 17 Ari, melel ta, meamen me lelapok ki me mau, ap jota wia, nan i me dip on i.

Copyright information for `PON