John 5

MURIN mepukat ran lapalap eu en Juj oko pwaida; Iejuj ap kotilan Ierujalem. Len pil eu mi Ierujalem impan im en jip, me ad a Petejda ni lokaia en Ipru; im limau mi impa, Me jomau toto mi lole: Me majkun, o me danidan, o me motor mia, auiaui lao pil o pan mokimokid. Pwe akai anjau tounlan amen kin koti don le o kamokideda pil o, a meamen me madan tion maj nan pil o ni a mokimokid, iei me kin maureda jan a jomau kan karoj, me mi re a. A aramaj amen mia, me jomauki par jileijokwalu. Iejuj lao kotin majani men et a wonon, ap kotin mani, me a wonon anjau warai, ap kotin majani on i: Koe jo men kelailada? Ol jomau potoan on i: Main, jota nai aramaj, me pan wa ia di won ni pil o anjaun a mokideda. Pwe ni ai kokodi, amen kin madan mo i. Iejuj ap kotin majani on i: Uda, ale ki om, kokowei! Aramaj o ap madan kelailadar, kida ki e, alu wei, a ran o ran en japat. 10 Juj oko ap indai on me kelailadar: Ran wet ran en japat. A jota pun koe en wewa jili ki om. 11 A japen irail: Me kakela ia da, majani on ia: Ale ki om koko wei! 12 Irail ap kalelapok re a: Ij aramaj o me indai on uk: Ale ki om kokowei? 13 A me kelailadar jaja i, pwe Iejuj kotila janer, pwe pokon mi waja o. 14 Kadekadeo Iejuj kotin diaradar i nan im en kaudok o ap kotin majani on i: Kilan, koe kelailadar, koe der pil wia dip, pwe me jued kot jan maj de ko don uk! 15 Aramaj o ap koieila, kaireki Juj oko, me Iejuj kakeladar i. 16 I me Juj oko ap raparapaki Iejuj, o majamajan, pwen kamela i, pweki a kotin wiadar meakan ni ran en japat. 17 Iejuj kotin japen irail: Jam ai kin dodok kokodo, anai pil ian dodok. 18 I me Juj oko ap majamajan melel, en kamatala i, pweki a kotin kawela ran en japat o pil majani, me dene Kot Jam a, o a kaparoki on pein i Kot. 19 Iejuj ap kotin japen majani on irail: Melel melel I indai on komail, a jota kak, Na en pein wia meakot, pwe i eta, me a kilan ren Jam, me a wiada. Pwe me a kin wiada, iei me Na pil kin wiada. 20 Pwe jam pok on Na o kajanjale on i karoj, me pein i kin wiada. O a pan kajale on i wiawia kan, me lapa jan met akan, pwe komail en puriamui kila. 21 Pwe duen Jam kin kapikapirida me melar akan, kamaur ir ada, iduen Na pil kamaureda me a mauki. 22 Pwe jota me Jam kin kadeikada, pwe a kotiki on Na kadeik o. 23 Pwe karoj en wauneki Na, dueta ar wauneki Jam. Me jota wauneki Na, jota kin wauneki Jam, me kadar i dor. 24 Melel, melel I indai on komail, meamen ron ai padak o pojon, me kadar ia do, a aneki maur joutuk. A a jota pan panalan kadeik o, pwe a japale jan mela japal on maur. 25 Melel, melel I indai on komail, anjau kokodo, iei a leler, me melar akan pan ronadanil en Nain Kot, a me ronadar pan maureda. 26 Pwe duen Jam a udan maur, iduen a ki on Na, en pil udan maur. 27 O a kotiki on i manaman, en kaunda kadeik o, pweki Nain aramaj i. 28 Der puriamuiki met, pwe anjau kokodo me irail, me mi nan joujou kan, pan ronnil a. 29 Irail ap pan pwarada: Me wiadar me mau, en maureda, pwen memaur, a me wiadar mejued, en maureda, pwen panalan kadeik o. 30 Jota me I kak wiada jan peinnai, duen me I kin ron, iduen I kin kadeikada, o ai kadeik me pun, pwe I jota kin rapaki injen ai, pwe kupur en i, me kadar ia do. 31 Ma I kadede peinnai, ai kadede jota melel. 32 Amen me kadede ia, a I aja melel, me a kadede ia me melel. 33 Komail me ilakilan Ioanej, i ari me kadede melel. 34 A I jota kin ale kadede ren aramaj, a iet me I indawei, pwe komail en dorola. 35 I me jer umpul o marain eu, a komail men perenki a marain anjau kij. 36 A ai kadede me lapa jan en Ioanej. Pwe dodok kan, me Jam o kotiki on ia, I en kapwaiada, iei dodok kan, me I kin wiawia, me kadede ia, me Jam kadar ia dor. 37 A Jam, me kadar ia dor, pein i kadede ia. Komail jota ronadarnil a, o jota kilan mom a. 38 O a majan jota kin kot re omail, pwe komail jota pojon, me a kadarador. 39 Komail kin kalelapok nan kijin likau kan, pwe komail lamelame, me maur joutuk mi lole. Ari, iei irail, me kin kadede ia. 40 A komail kan ko don ia, pwe komail en aneki maur. 41 I jota kin mauki ale wau ren aramaj akan. 42 I aja komail, limpok en Kot jota kin mi re omail. 43 I kodo ni mar en Jam ai, a komail jota kin kajamo ia. A ma amen pan kokido pein ad a, komail pan kajamo i. 44 Pala komail kak pojon ni omailnononki wau ren aramaj, ap jota rapaki wau jan ren Kot. 45 Der kiki on, me I pan mpäkin komail ren Jam, amen me kin mpäkin komail: Mojej, me komail kin kaporoporeki. 46 Pwe ma komail pojonla Mojej, komail pan pojon ia, pwe i me intiniedier duennai. 47 A ma komail jo kamelele a intin kan, pala komail pan kamelele ai padak kan?

Copyright information for `PON