Luke 10

MURIN mepukat Kaun o pil kotin piladar ijiakan o porone irail wei mo a ni wad riamen, en kakan jili nan kanim laud o tikitik kan, waja me a pein pan kotilan ia. A kotin majani on irail: Rak me kalaimun, a toun dodok me malaulau; poeki ren Kaun en rak, en kadarala toun dodok nan a rak. Komail kola; kilan, I kadar komail la dueta jippul akan nan pun en kidi en wei akan. Komail der wewa ed en moni, de ed en jailok, de jut, o der ranamau on meamen nani al o. A ma komail pan pedelon on nan im eu, komail pan inda maj: Popol en mimi nan im wet! A ma popol amen mi waja o, omail popol pan mimieta re a, a ma jo, omail popol pan pure don komail. A komail pan mimieta nan im ota, o mana o nim, me mi re ’rail pwe toun dodok me waron pwain a. Komail der pedoi jan nan eu im ap kolon on nan eu. A ma komail pan pedelon nan eu kanim, o re pan kajamo komail, i waja komail pan tunole, me pan wijike don komail. O kakelada me jomau kan, me mi waja o, o kaire kin irail: Wein Kot koren don komail. 10 A ma komail pan pedelon nan eu kanim, o re jota pan kajamo komail, i waja komail pan pedoi nani al indada: 11 Pil pwel par, me ko don kit nan omail kanim, jipede don komail; ari jo, komail en aja, me wein Kot koren don komail. 12 I indai on komail, nan a pan manai on Jodom ni ran o jan kanim o. 13 Juedi on uk Korajim! Juedi on Petjaida! Pwe ma manaman akan, me wiaui on uk er, wiaui on Tiruj o Jidon, nan melel, re pan kalula nan tuk en likau o nan paj. 14 A a pan manai on Tiruj o Jidon ni kadeik o jan komail. 15 A koe Kapernaum, me paidar nanlan, pan pijikondi on nan pweleko. 16 Me roneron komail, nan a kin roneron ia; o me mamaleki komail, nan a kin mamaleki ia. O me mamaleki, ia, nan a kin mamaleki, me kadar ia do. 17 Me ijiakan ap puredo, pereperen potoan on: Main, pil tewil akan udi on kit ni mar omui. 18 A kotin majani on irail: I kilaner Jatan likamata liol a pupedi jan nanlan. 19 Kilan, I ki on komail manaman, en tiakedi jerpent o jkorpion, o en poedi kel en imwintiti karoj. O jota meakot pan kajuedi on komail, 20 Ari jo, komail der peren kida, menen akan kin udi on komail, a komail peren kida me ad omail intinidier nanlan. 21 Ni auer ota Iejuj kotin perenda ninen e majani: I kapina komui, Jam ai, kaun pan lan o jappa, me komui okila mepukat jan me lolekon o koiok kan, ap kajale on jeri pwelel akan! Ei Jam ai, pwe iduen me komui kupukupura. 22 Meakaroj muei on ia er jan ren Jam ai, o jota me aja japwilim a Ol, pwe Jam eta. O jota me aja Jam, pwe japwilim a Ol eta, o me japwilim a Ol pan kajale on. 23 I ap kotin jaupei don tounpadak kan, majani on irail eta: Meid pai por en maj akan me udial, me komail udialer. 24 Pwe I indai on komail, jaukop o nanmarki kan toto anane udial, me komail kin ududial, a re jota kilaner; a re men ronada, me komail kin roneron, ap jota ronadar. 25 A kilan, jaunkawewe men ap uda, kajonejon i potoan on: Jaunpadak, da me i en wiada, pwen jojoki maur joutuk? 26 A kotin majani on i: Da me intinidier nan kapun o? Daduen om dondoropwe? 27 A japen indada: Koe en pok on Kaun om Kot monion om unjok, onen om unjok, o kel om unjok, o om Iamelam unjok, o men imp om dueta pein koe. 28 A kotin majani on i: Koe meid japen inen, wiada mepukat, a koe pan maurela. 29 A ap men ak kapunki pein i indan Iejuj: A ij men imp ai? 30 A Iejuj kotin japen majani: Aramaj amen momait jan Ierujalem kodila Ieriko ap lodi on lolap akai, me ter jan a likau kan, o kame i, rap koieila; i ari pan mela. 31 A jamero amen momaitela nani al ota. A ni a kilan i, ap daulul wei jan. 32 A leap amen pil dueta. Ni a leler waja o, kilan i, ap daulul wei jan. 33 A ol en Jamaria amen jailok jili ap pil weid waja o. Ni a kilaner i ap pokela, 34 Kola re a, o kidim pena a pwal akan, ap ki on le o wain lole o kamondi i pon dake pa man o, wala nan im en kairu eu, apapwali i. 35 Manda a pan jamala, ap ki on kaun en im o denar riau indan i: Apapwali i! A ma mekij pan dauli, i pan kapunala, ni ai pan puredo. 36 A ij ren ir jilimen, me koe wiaki men impan ol o, me lodi on lolap oko? 37 A japen: Me wiadar dodok kadek on i. Iejuj ap kotin majani on i: Ari, kowei ala jan! 38 A kadekadeo ni ar kotin jailokela, a kotilon on nan kijin kanim eu. Li amen mi waja o, ad a Marta, me kajamo i lon on nan im a. 39 Ri a li amen mia, me ad a Maria, me momod ni aluwilu en Iejuj, roneron a majan. 40 A Marta kajopijokki pein i a papa i. I ari potodo potoan on: Main, re jota kotin kupuroki ri ai li, me jota kin ian ia dodok? Re kotin padaki on i, en jauaja ia. 41 A Iejuj kotin japen majani on i: Marta, Marta, koe meid nonki o jopijokki okotme. 42 A me ta kot me kajampwal. Maria piladar pwaij mau, me jota pan katia jan.

Copyright information for `PON