Luke 11

KADEKADEO ni a kotikot waja kij pwen laolao, a lao kotin erelar, amen japwilim a tounpadak kan ap potoan on i: Main re kotin padaki on kit kapakap, dueta Ioanej kin padaki on a tounpadak kan. A ap kotin majani on irail: Komail lao wia kapakap, ap inda: Jam at, mar omui en jaraui, wei ’mui en pwaida, Kotikido ran wet at tunol kaukaule. Lapwa jan kit dip at, dueta kit, me kin lapwada karoj, me wia dipi on kit, eder kaluan kit ren me katikatiamau kan. I ap kotin majani on irail: Ij re omail, me a kompok amen mia o me pan kola re a ni ailep en pon indan i: Kompoke pai, ki on ia lopon prot jilu, Pwe kompoke pai men pwarado jan a jailok o, ap jota, me i pan kak ki on i. A me mi nan im o pan japen inda: Koe der kadiropa ia, pwe wanim ritidier, o nai jeri ko ian ia nan wajan mair; i jo kak paurida o ki on uk meakot. I indai on komail, ma a jota pan paurida o ki on i aki kompokepa a, nan a pan paurida o ki on, me itar on i aki anidinid. I indai on komail, poeki, a komail pan tunole; rapaki, a komail pan diarada; letelet, a a pan ritida mo ’mail. 10 Pwe karoj me poekipoeki, kin tunole; o me kin rapaki, kin diarada; o me kin letelet, nan a pan ritida mo a. 11 De ij jam amen nan pun omail, ma na putak pan poeki na kijin prot, pan ki on i takai eu? De ma a poeki mam, pan ki on i jerpent amen? 12 De ma a pan poeki kitor eu, pan ki on i jkorpion amen? 13 Ma komail, me jon jued, aja duen kijakij mau on noumail jeri kan, nan melel kaualap. Jam omail nanlan pan ki on Ngen jaraui ren me poeki re a. 14 A ap kotin kauje wei tewil amen, me loton. A kadekadeo tewil lao koiei janer, me loton o ap lokelokaia, a aramaj puriamuiki. 15 A akai ir katitiki: Nan Peeljepup, jaumaj en tewil akan, me a kaujeki jan tewil akan. 16 A akai kajonejon i, poekipoeki kilel eu jan nanlan. 17 A ap kotin ani ar lamelam, majani on irail: Wei karoj ma a pan u pena nan pun a, a pan ola; o ma toun im eu pan u pena nan pun a, a jota pan pwaida. 18 A iaduen, ma Jatan u on pein i, a wei pan kak pwaida? Aki komail indinda me denenai kauje wei tewil akan ki Peeljepup. 19 Ma I kin kaujeki wei Peeljepup tewil akan, a ij me noumail ol akan kin kauje kin irail? Irail ari pan omail jaunkapun. 20 A ma I kaujeki wei lim en Kot tewil akan, nan wein Kot lel on komail er. 21 Ma me kelail o, me audeki kapwa en pei, pan jinjila im a, nan a kapwa nekinekid mau. 22 A ma amen, me kelail jan i, pan palian i o kaloedi i, ap pan atia jan a kapwa en pei, me a kelekier, o nek pajan kapwa en kul. 23 Meamen, me jota ian ia, iei me palian ia, o me jota kin dolun penan ia, iei me kin kajapoka pajan. 24 Ngen jaut lao kowei jan ren aramaj, a kin tanatan jili nan jap tan akan, rapaki wajan kamol, a jota, me a diarada, i ap kin inda: I ap pan purelon on nan im ai, me i pedoi janer. 25 A lao puredo, a diar, me a kokok o kapwater, 26 I ari koieila, ale on inen ijimen, me jued jan pein i. Irail ap pedelon on lole, rap kakaujon ia; a aramaj pan jued jan maj. 27 A kadekadeo ni a kotin mamajani mepukat, li amen, kijan pokon o, ap potoan on i: Meid pai kupur o, me wia ir adar, o didi kan, me re kotiki! 28 A i kotin majani: Ei, meid pai, me kin ron majan en Kot ap kapwaiada. 29 A pokon o lao teneten pena, a kotin majani: Di wet meid jued! Re kin rapaki kilel eu, a jota kilel pan janjal on ir, pwe kilel en Iona eta. 30 Pwe duen Iona kilel eu on men Niniwe, iduen Nain aramaj on di wet. 31 Li nanmarki en pali air amen pan u on ol akan en di wet ni kadeik o pan kari ir ala, pwe a pwrarado jan ni imwin jappa, pwen ron lolekon en Jalomo. A kilan, me laude jan Jalomo mi met. 32 Ol en Niniwe kan pan u on di wet ni kadeik, o pan kariala i, pwe re kalula ni ar ronadar padak en Iona. A kilan, me laude jan Iona mi met. 33 Jota me kin ijikeda lamp, ap kila waja rir, pil jo pan kopa, a pon deu a, pwe me pan pedelon on, en kilan marain o. 34 Por en maj marain en pali war. Ma maj om makelekel, war om karoj pan dir en marain. A ma maj om me jued, war om karoj me pil dir en rotorot. 35 En kalaka, pwe marain mi lol om, der rotorot! 36 Ma war om dir en marain kaualap, o jota kijan rotorot mia, karoj pan dir en marain dueta linan en lamp, me kin jenjere uk ada. 37 A ni a kotin kaparok, Parijär amen luke i, en konot re a. I ari kotilon kotidi nin tepel. 38 A Parijär lao udial, ap puriamuiki, me a jota kotin omiom mon konot. 39 A Kaun o kotin majani on i: Nan komail Parijär akan kin widen likin dal o plet, a lol omail me dir en me re kuliada o me jued. 40 Nan pweipwei komail, kaidin i me wiadar pali liki, pil wiadar pali lole? 41 A kijakij weita duen komail kak on! A kilan, karoj pan makelekel on komail. 42 Juedi on komail Parijär akan, pwe komail, kin maironki eijokkij eu en minje, o raute o jon en kijin tan tuka kai, ap jota injenoki kadeik o limpok en Kot! Wiada mepukat ap pil kapwaiada me tei kan. 43 Juedi on komail Parijär akan, pwe komail men mondi leppantam nan jinakoke kan o mauki, ren ranamau on komail nan waja en netinet akan. 44 Juedi on komail, pwe komail rajon joujou kan, me jo janjal, o aramaj alialu poa, ap jaja ir! 45 Jaunkawewe men ap japen potoan on i: Jaunpadak, komui pil kin juede kin kit majan pukat. 46 A i kotin majani: Pil juedi on komail jaunkawewe! Pwe komail kin katoutou kila kapwa en wijik toutou aramaj akan, ap jota jairki jondin pa omail. 47 Juedi on komail! Pwe komail kin apapwali joujou en jaukop akan, a jam omail akan kame ir ala. 48 Komail ari kin kadede o peren kida wiawia en jam omail akan. Pwe re kame ir ala, a komail apapwali ar joujou kan. 49 I me erpit en Kot indada: I pan kadar won irail jaukop o wanporon akan, a akai irail re pan kamela o pwaki irail jili. 50 Pwe ntan jaukop akan, me kapwilipwili weier jan ni tapin kaua kokodo, en kapokon on di wet. 51 Jan ntan Apel lel ntan Jakariaj, me kamelar nan pun en pei jaraui o im en kaudok, ei I indai on komail, a pan kapokon on di wet. 52 Juedi on komail jaunkawewe! Pwe komail atia jan men kapir pan lolekon. Komail jota pan pedelon, ap inapwiedi, me men pedelon on. 53 A ni a kotin mamajani on irail mepukat, jaunkawewe o Parijär akan ap tapiada palian i kaualap, kalekalelapok re a jon toto, 54 O re majamajan i, o raparapaki, ma re jota kak diar meakot jan ni a majan akan, pwe ren kadipa i.

Copyright information for `PON