Luke 21

A KOTIN aupwil jili ap majani, me kapwapwa kan kajedi on ar mairon nan deun mairon. A pil kotin majani, me li odi jamama men kajedi on lepta riau. A kotin majani: Melel I indai on komail, li odi jamama men et kajedi on laude jan irail karoj. Pwe mepukat karoj kajedi on mairon en Kot jan ni ar pai, a li men et kajedi jan ni a jamama, a dipijou karoj, me a naineki. Akai lao kajokajoiadar duen im en kaudok, me kapwata kida takai kajampwal akan o kapwa en mairon kai, ap kotin majani: Ran oko kokodo, karoj, me komail ududial, pan karank pajan, jota eu takai pan mi pon eu. Irail kalelapok re a potoan on: Jaunpadak iad mepukat pan pwaida? O da pan kilel en mepukat pan wiaui? A kotin majani: Komail kalaka, pwe meamen de kotaue komail! Pwe me toto pan kodo ni ad ai o pan inda: Ngai i o anjau korendor! A komail der idauen ir ala. A komail lao ron duen mauin o muei jued, ender majak, pwe mepukat pan wiaui maj, a jaikenta imwi. 10 A kotin majani on irail: Toun jap eu pan u on eu jap, o wei eu pan u on eu wei. 11 O rerer laud en jap akan pan wiaui, o lek, o jon en jomau pan pwaida, o pil janjal kamajapwek kai, o kilel lapalap akan pan pwarada jan nanlan. 12 A mon mepukat re pan jaik komail edi, o kame komail, o pana komail la nan jinakoke kan o imaten pwen kalualan ren nanmarki o jaumaj akan pweki ad ai. 13 A mepukat pan wiaui on komail, pwen kadede kin ia. 14 Komail ari inauki on pein komail nan monion omail, me komail jota pan patauki, me komail pan japenki. 15 Pwenai me pan kalokaia komail, o kalolekonla, pwe me kailon kin komail, en jota kak kalikama, o jo palian. 16 A jam o in omail, o ri ol akan, o jau omail, o kompokepa kan pan pana komail la, o akai komail me re pan kamela. 17 O aramaj karoj pan kailon kin komail pweki ad ai. 18 A jota pit en mon omail pit pan lokidokila. 19 Dore kila kanonama maur omail: 20 A komail lao udial, me jaunpei kan kapili pena Ierujalem, komail ap ajaki, me a ola korendor. 21 A me mimi Iudäa, ni anjau o, en tandala nan nana; o me mi nan waron a, en pitila jan; o me mimi nan jap, ender purelan i. 22 Pwe i anjaun depuk, pwe karoj, me intinidier, en pwaida. 23 Juedi on me lijean o me kadidi jeri ni ran oko! Pwe kalokolok pan lapalapia nan jap et o onion on aramaj pukat. 24 O re pan kame kila kodlaj, o jalilan wei karoj, o Ierusalem pan tiak pajan ren men liki kan, lao anjau en men liki kan, pan lel. 25 O kilel akan pan wiaui ni katipin, o jaunipon, o uju kan, o aramaj nan jappa pan majak o pan pinidar, o madau o iluk kan pan aniannil laudeda; 26 O aramaj akan pan okila ar majak o auiaui me pan wiaui nan jappa; pwe kel en lan akan pan mokideda. 27 Irail ap pan kilanada Nain aramaj a kodido ni dapok ki rojon o linan kaualap. 28 Mepukat lao pikikidi wiaui, komail ap jarada o kajinenda, pwe a leler omail kamaioda. 29 A kotin majani karajeraj eu on irail: Kilan tuka pik o tuka karoj! 30 Ni omail kilan me irail wiliada, komail kin ajaki, me rak o me korendor. 31 Iduen komail, komail lao kilan mepukat lao wiaui, komail ajaki, me wein Kot korendor. 32 Melel I indai on komail, di wet jota pan imwila mon mepukat karoj pan pwaida. 33 Lan o jappa pan jorela, a ai majan akan jota pan poula. 34 Komail ari kalaka pein komail, pwe monion omail de toutouki kaped en mana, o kamom jakau, onononki maur et, o ran o ap madan lel don komail. 35 Pwe likamata injar eu, a pan ko don karoj, me kin kakaujon jappa. 36 Komail ari majamajan o poden kapakap, pwe komail en war on en piti jan mepukat karoj, me pan wiaui, o en pat on Nain aramaj. 37 Ni ran o a kotin kaukawewe nan im en kaudok o, a ni pon a kotieila kotikot pon dol o me adaneki Oliwe. 38 O aramaj karoj jankonai pokon don i nan im en kaudok o, pwen ron i.

Copyright information for `PON