Luke 6

KADEKADEO ni ran en japat kariau a kotin weid nan mat en korn o japwilim a tounpadak kan ap dolun wan korn o irririj nan pa arail, ap kankan. A Parijär akai indan irail: Menda komail kin wiada, me jota pun, en wiaui ni ran en japat? Iejuj ari kotin japen majani on irail: Komail jota wadoker, me Dawid wiadar ni a men manadar, i o me ian i? Duen a pedelon on nan tanpaj en Kot, o ale prot en kajanjal, o kankan o pil ki on me ian i, me jota pun, aramaj en tunole, jamero kan eta? O majani on irail: Nain aramaj pil kaun en japat. A kadekadeo ni eu japat a kotilon on nan jinakoke kaweweda. A aramaj amen mia, me pa a pali maun motorla. A jaunkawewe o Parijär akan majamajan i, ma a pan kakelada i ni ran en japat, pwe re en kadipa i. A kotin ani ar lamelam ap majani on aramaj o, me pa a motorla: Uda kodo met! A ap uda ko on waja o. Iejuj ap kotin majani on irail: I men idok re omail, da me pun en wiada ni ran en japat ren me mau de me jued? En kolekol de kawela maur en aramaj? 10 I ari kotin aupwil jili po ’rail majani on i: Kapawei pa om! A ap wiada, pa a ap kelailada, a maula dueta me teio. 11 Irail ap makaradar kaualap o kapukapun pena, da me re pan wiai on Iejuj. 12 Kadekadeo ni ran oko, a kotidala pon nana pwen laolao. I ari kotin laolao on Kot lao waja ran. 13 A lao ran pajan, ap kotin molipei pena japwilim a tounpadak kan. A kotin piladar ekriamen, me a kamareki wanporon. 14 Jimon me a kotin kaadaneki Petruj, o ri a Andreaj, o Iakopuj, o Ioanej, o Pilipuj, o Partolomäuj, 15 O Matäuj, o Tomaj, o Iakopuj nain Alpäuj, o Jimon, me adaneki Jelotej, 16 O Iudaj nain Iakopuj, o Iudaj Ijkariot, me panala i. 17 A lao kotin ian ir kotidi don waja kij nan jap patapat o, japwilim a tounpadak kan toto o aramajnederenia pokon don i jan nan Iudäa, o Ierusalem, o Tiruj, o Jidon, re mi pon oror, pwen ron i o kakelailada jan ar jomau kan; 18 O me kalokolok rennen jaut akan ap kelailadar. 19 A aramaj karoj men doke i, pwe rojon kin pwiliwei jan i, kakel irail karoj. 20 A ap kotin aupwil jili pon japwilim a tounpadak kan majani: Meid pai komail, me jamama, pwe noumail wein nanlan. 21 Meid pai komail, me men manadar anjau wet, pwe komail pan medila. Meid pai komail, me kin janejan anjau wet, pwe komail pan kaurur. 22 Komail meid pai, ma aramaj akan kailon kin komail, o kaje komail la, o kidaue komail, o kawela ad omail, pwe dene me jued, pweki Nain aramaj. 23 Komail en peren ni ran o, o lujiluj, pwe kilan, pwain omail me lapalap nanlan, pwe iduen me jam arail akan wiai on jaukop akan. 24 A me juedi on komail kapwapwa kan, pwe komail anekier omail peren. 25 Juedi on komail, me medier, pwe komail pan dupokala. Juedi on komail, me kin peren anjau wet, pwe komail pan mauk o janejan. 26 Juedi on komail, ma aramaj akan karoj pan lokaia mau kin komail; pwe iduen me jam arail akan wiai on jaukop likam akan. 27 A I indai on komail, me kin roneron, pok on omail imwintiti, wiawia mau on me kin kailon kin komail, 28 Kapaiada, me kin karia komail la, kapakapa kin ir, me kainjenjuede kin komail; 29 O me pikir uk ni apali en likin jap om, pil ki on i pali teio, o me pan ki jan om likau pup, pil mueid on i noum jakit. 30 Ki on karoj, me kin poeki re om, o me pan atia jan om kapwa, koe der poeki re a, a kapuredo. 31 A duen me komail men, aramaj en wiai on komail, iduen me komail en wiai on irail. 32 Pwe ma komail pok on, me kin pokepoke komail, da me pan katin pamail? Pwe me dipan akan pil kin pok on kompoke parail. 33 A ma komail wiawia mau on, me wia mau on komail, da me pan katin pamail? Pwe me dipan akan kin wia pil dueta. 34 A ma komail pan ki on irail, me komail akpwainonki, da me pan katin pamail? Pwe me dipan akan pil kin wiai on me dipan, pwen ale me dueta. 35 A pok on omail imwintiti, o wiawia mau, o ki on jo akapwainok, a pwain omail pan lapalap, o komail pan jeri en me lapalap o. Pwe a kupura, me jo danke o me jued akan. 36 Komail ari kadek rajon Jam omail me kalanan. 37 Ender kadeikada a komail jota pan pakadeikada. Ender kariala, a komail jota pan kariala. Lapwada, a komail pan lapwada. 38 Kijakija wei, a a pan depuk on komail dal mau eu, me idan pena, o itik pena, o dir kaualap, me pan ko on komail. Pwe men jon ota, me komail kin jonki, iduen a pil pan jon on komail. 39 A kotin pil majani on irail karajeraj eu: Da, me majkun pan kak kare me majkun? Ira karoj jota pan pupedi nan por o? 40 Tounpadak jota kin laude jan a jaunpadak. Ma tounpadak paroki on a jaunpadak, nan a unjokala. 41 A menda koe kilekilan pul ni maj en ri om ol, ap jota kan ataut o ni pein maj om? 42 De iaduen, koe pan indan ri om: Ri ai, aui maj, i pan ki jan pul ni maj om, ap jota kilan ataut o ni maj om? Malaun amen koe, ki jan maj ataut o ni maj om, a koe ap pan kak kilan, duen om pan kak kijan pul, me mi ni maj en ri om. 43 Pwe tuka mau jota pan wa jued. Pil jota tuka jued pan wa mau. 44 Tuka karoj kin diarok kida a wa. Pwe aramaj jota kak dolun jan pik ni tuka kamadak, aramaj pil jota kin dolun jan wan wain ni tuka mal. 45 Aramaj mau amen kin kapwareda me mau jan nan a pai mau en monion i, a me jued amen kin kapwareda me jued jan nan a jued, pwe aua kin kida jan nan audepan monion o. 46 A iaduen, komail kin indan ia: Main, Main, ap jota kin wiada, me I kin inda? 47 Meamen ko don ia o roneron ai majan kan, o kapwaiada, nan I pan kajale on komail, me a rajon. 48 Nan i me rajon aramaj amen, me kauada im eu o weirada lol, o pajonedi pon paip. A lapake lao pwilido, ad ap maimai on im o, ap jo kak kamokidedala, pwe a kakau pon paip o. 49 A meamen roneron, ap jota kapwaiada, nan a rajon aramaj amen, me kauada im eu nan pwel jo pajonedi. A lapake pwil maiai on, a ap madan ronk pajan, o ola en im o me laud.

Copyright information for `PON