Mark 13

NI a kotieila jan ni im en kaudok, amen japwilim a tounpadak kan potoan on i: Jaunpadak, kom kotin majani takai o im pukat! A Iejuj kotin japen, majani on i: Koe kilekilan im kalaimun pukat? Jota takai eu pan mi pon eu, me jo pan lokidoki jan. Ari, ni a kotikot pon dol Oliwe jal don im en kaudok, Petruj, o Iakopuj, o Ioanej, o Andreaj, re ap kelep potoan on i: Re kotin majani on kit, iad mepukat pan wiaui o da pan kadapakilene en mepukat karoj a pan pwaida? Iejuj ap kotin japen irail majani: Kalaka, pwe meamen de kotaue komail! Pwe me toto pan kodo ni ad ai, inda: Ngai i. Re ap pan kotaueda me toto. O ni omail pan ron mauin o ron en mauin, komail depa majak! Pwe mepukat udan wiaui; a jaikenta imwi. Pwe wei eu pan u on eu wei o pil wei en nanmarki ko, o jap rerer pan wiaui jili, o lek, o injenjued, mepukat kamoe en patau. A komail kalaka pein komail! Pwe re pan pan komail la on kapun o jinakoke kan; o komail pan kamekame o wijike don mon monjap o nanmarki kan pwekinai, pwen kadede on irail. 10 O ronamau en kaloki on maj nan jap karoj. 11 A ni arail wa komail la o panla komail, der lamelame maj, me komail pan inda, pil der madamadaua maj. A iei me o, me pan ko on komail ni klok ota, i me komail en inda! Pwe kaidin komail me lokaia a Ngen jaraui. 12 Pwe ol pan panala ri a ol, pwen kamela; o jam na jeri, o jeri ko pan u on jam, in, o pan kare on ir, en kamela. 13 Komail ap pan kalinarinarla pan aramaj karoj pweki ad ai. A me dadaurata lao imwi lel, a pan dorela. 14 Ni omail kilan wiawi jued en kao lapalap, me a pan wiaui waja, me a jo kon on meamen wudok a en dedeki me mimi Iudäa, re en jopo won nan nana ko. 15 O me mi pon im, depa kodido nan im; a depa pil pedelon on lole, pwen ki jan meakot. 16 O me mi nan jap, depa japaledo ale a likau. 17 A pan non juede on me lijean o on ir, me kadidi ni ran oko. 18 Komail kapakapeki, pwe omail japola de wiaui ni anjau en pou. 19 Pwe ni ran oko kainjenjued pan wiaui, me jota due jan ni tapin jappa, ni en Kot a kotin wiada kokodo kokolata. 20 Ma Kaun o jota kotin kamotola ran oko, jota uduk, me pan dorela. A pweki me pilipildar akan, me a kotin piladar, iei me a kotin kamoto kila ran oko. 21 Ma meamen indai on komail ni anjau o: Kilan, iet et Krijtuj! De ionen! Der kamelele. 22 Pwe Krijtuj likam o jaukop likam akai pan koda o re pan kajaleda kilel o manaman, pwen pil kotaue ir, me pilipildar akan ma re kak on. 23 Komail ari kalaka! Pwe I kop on komail er meakaroj! 24 Ari, ni ran oko murin kainjenjued katipin pan rotala, o maram pan jolar linan. 25 O uju en lan pan pupedi o kelail en lan akan pan mokimokid. 26 Ari, re ap pan kilan Nain aramaj pan kotikot kodo nan dapok ni a rojon melel o ni a linan. 27 A ap pan kadar pajan na tounlan kan, kapokon pena jan pali en lan paieu japwilim a pilipildar akan, jan imwin jappa lel imwin lan. 28 Komail en aja karajeraj en tuka pik. Ni ra kan ar ponj o pepe pwarado, komail kin aja, me rak korenier. 29 O pil komail; ni omail kilan wiawia pukat a pan pwaida, komail en aja, me a korendor, a mier pan wanim. 30 Melel, I indai on komail: Di wet jota pan imwijokela, lao wiawia pukat pwaida. 31 Lan o jappa pan joredi, a ai majan jota pan joredi. 32 A duen ran o klok jota amen me aja. Tounlan kan, me mi lan, pil jota aja; Na pil jo, Jam eta. 33 Komail kalaka! Majamajan o kapakap! Pwe komail jaja anjau o! 34 Due aramaj amen, me wia jailok doo, me kidi im a, ap ki on manaman ren a ladu kan, pil ki on karoj ar dodok, ap pil majani on jilepan wanim o, en majamajan. 35 Iei me komail en majamajaneki, pwe komail jaja anjau, jaumaj en im o a purodo, ma jautik, de ailep en pon, de ni malek kakorot, de ni manjan. 36 Pwe a depa madanedo, diarada omail mamair. 37 O me I indai on komail, I pil indai on karoj, majamajan!

Copyright information for `PON