Mark 4

KADEKADEO a pil kotin tapiada kawewe liman jed o. Pokon kalaimun eu ap ko pena re a. A ap kotidan pon jop pot kotikot pon jed o. A pokon o mi nan jap pon oror. A kotin kawewe on irail me toto ni i karajeraj akan, majani on irail ni a padak: Ron! Kilan, jaunkamor o kolan kamorok. Ni a kamokamorok akai ap moridi on pon kailan al, manpir ap pirido nam ir ala. A akai moredi on waja takain, waja pwel petepet; irail ari madan wojada, pweki jota pwel lole. Ni en katipin dakarada, re ap monela o mela pweki jota kalau ar. A akai moredi nan tuka teketek; o tuka teketek wojada, kajokiala, re ap jota wa. A akai moredi nan pwel mau o pwaida wa; akai pan me jileijok; a akai me woneijok, a akai me epuki. A kotin majani: Me jalon a mia men ron, i en ron! 10 A lao kotin kalapukela, men imp a ianaki ekriamen ap kalelapok re a duen karajeraj pukat. 11 A ap kotin majani on irail: A muei on komail, en aja duen me rir en wein Kot. A men liki re pan aja meakaroj jan ni karajeraj akan. 12 Pwe re kilan, ari jota kilan, o roneron, ap jota dedeki; pwe re de pan wukila o dip ar lapwa jan irail. 13 A ap kotin majani on irail: Komail jota dedeki karajeraj pot et? A iaduen, omail pan aja karajeraj tei ko? 14 Jaunkamor me kamorok jili majan. 15 A mepukat me mi pon kailan al, waja majan moredi on, a re lao ronadar, Jatan ap madanado, ki jan majan, me kamoremoredi on nan monion arail. 16 O mepukat me moredi on wajan takain, re lao ronadar majan o ap madan peren kida ale. 17 A jota kalaua re ’rail ap dadaur eta ekij, lao jonejon o kamekam wiaui pweki majan o, re ap madan makar kida. 18 A mepukat me moredi on nan tuka teketek, me ronada majan. 19 A anan en pai en jappa o inon kapwa, o norok en okotme pwaida, kajokela majan, ap jota wa. 20 A mepukat irail, me moredi on nan pwel mau, me ronada majan o, ale o wa, akai pan me jileijok, a akai me woneijok, a akai me epuki. 21 A kotin majani on irail: Kandel pan wijikedo, pwen ko on pan kajak de pan men wendi? A jote koda won nin deun kandel? 22 Pwe jota me rir kot, me jo pan janjalada, pil jota me okiok kot, me jo pan lok jili. 23 Meamen me jalon a mia men ron, i en ron! 24 A ap kotin majani on irail: Komail kalaka, me komail ron! Pwe men jon, me komail jonki iduen a pil pan jon, on komail. O omail tunol pan laud. 25 Pwe me a mia, ekij pan ko on; a me jota a mia, me ekij mi re a, pan katia jan. 26 A kotin majani: Iet duen wein Kot, raj on aramaj amen, me kamoredi on nan pwel war en tuka. 27 Ap mairela, pirida, pon ran; a war o wojada ap kakairida a ap jota aja due. 28 Pwe pwel kin pein kawojada tuka. Maj katoka, mur mpok, mur war en korn nan mpok ap pwarada. 29 A ni wa ma, a ap madan ki on men lepukedi, pwe rak mier. 30 A pil kotin majani: Da me kitail en karajai on wein Kot? De da me kitail en kajojon on? 31 A rajon wan tuka, me pan kamoremoredi on nan pwel, me tikitik jan war karoj, me mi nan jap. 32 A lao kamoredi, ap wojada laude jan dip karoj, ap kajan pajan laud; manpir en pan lan ap kin wendi pan mot a. 33 I jon en karajeraj akan toto a kotiki on irail ni a kawewe on irail majan o duen ar weweki. 34 Jota a majan, ma jo karajeraj. Ni arail kelepala, a ap kotin kadede on japwilim a tounpadak kan meakan. 35 Ni ran ota, lao jautik penaer, a kotin majani on irail: Kitail daulul won palio! 36 Ari, ni ar kadar pajan pokon o, re kamajalada nin jop o. Pil akai kijin jop mi re a. 37 Melimel ap koda, iluk ap punedi on nan jop o kadirela. 38 A a kotikot nan murin jop o, jaijaimok pon uluna. Irail ap kaopada potoan on i: Jaunpadak, kom jota kupurai kit, pweki at pan mela? 39 I ari kotin kipada, anianida melimel, o kotin majani on jed o: Moledi! An ap dukedi o molela kaualap. 40 A ap kotin majani on irail: Da me komail majapwekeki? Iadue, jota omail pojon? 41 Irail majapwekada kaualap, ap indada nan pun arail: Iaduen ol men et, me an o jed peiki on?

Copyright information for `PON