Mark 6

A AP kotila jan waja o, ap koti don ni udan jap we, o japwilim a tounpadak kan idauenla i. Lao lel ran en japat a kotin tapiada kawewe nan jinakoke; me toto, me ron puriamui kila, inda: Ia me lap en ale mepukat? O lolekon da eu, me mi re a, me a kak wiaki manaman pukat? Kaidin i kapenta o, nain Maria, o ri en Iakopuj, o Iojej, o Iudaj, o Jimon? A kaidin ri a li akan kin mi re atail? Re ap makar kida i. Iejuj ap kotin majani on irail: Jota waja, me jaukop jota wau ia; nan jap we ta o ren jau i ko o toun im a. A ap jota kak wia manaman eu waja o, me jomau kai ta, me a kotin pwil po ar lim a ko o kakelail ir ada. I ari pone kida ar jopojon, ap kotin paan jili kanim akan, kaukawewe. A ap kotin molipe don re a ekriamen oko, o kotin kadar ir pajan riamen me eu o kotiki on irail manaman, en poedinen jaut akan. Ap majani on irail, re depa wa meakot ni ar koko jili, jokon eta pot; iermen ed, de prot, pil jota moni nan ed. A re ko on eta nan jut, o der mi nan jakit riau. 10 A ap kotin majani on irail: Waja kij, me komail pedelon oner ni im eu, komail mimieta, komail lao kowei jan waja o. 11 A waja eu, me kan kajamo o ron komail, komail jipede jan pwel ni nä omail, ni omail ko jan, pwen kadede on irail. 12 Irail ap kola o padapadaki me ren kalula. 13 Re pil kauje jan tewil toto o keie me jomau toto, kakela ir ada. 14 Erodej nanmarki maniada pwe mar a indandjili, a ap majani: Iei Ioanej jaunpaptaij o, me mauredar jan ren me melar akan; iei i me a wia manaman pukat. 15 Akai inda, me i Eliaj; a akai, me i jaukop amen de amen me due jaukop akan. 16 Ni en Erodej maniada, a ap majani: Ioanej, me i lepuke jan mon a; ari, a mauredar. 17 Pwe pein Erodej me poron won, jaikidi Ioanej, o jaliedi on nan imaten pweki Erodiaj, en ri a ol Pilip a paud, pwe a id paude kida i. 18 Pwe Ioanej me kapun on Erodej: Me jota pun omui atia jan en ri omui ol a paud! 19 Iei, me Erodiaj kailon kila i, ap men kamela i; ari, a jota kak. 20 Pwe Erodej laan Ioanej, pwe a aja, me i ol pun o jaraui amen, i ari tataakata i, ap peiki on o mamani pereneki. 21 Ari ran mau eu, ran en Erodej a ipwidi, a ap kotin kamadipa a jaupedi ko, o a jaumaj oko, o na me lapalap en wein Kaliläa kan. 22 Ari, nain Erodiaj jeripein ap kodo kakalek, kamakamait Erodej o me momod re a ko ni tepel. Nanmarki ap majani on jeripein o: Poeki re i meakot, me koe mauki; i pan ki on uk. 23 I ari kotin kaula: Meakot koe poeki re i, i pan ki on uk, lao lel apali en ai wei. 24 A ap pedoi wei indan in a: Da me i pan poeki? I ari inda: Mona en Ioanej jaunpaptaij o. 25 I ari puredo, madan don ren nanmarki o, poeki, inda: I men, komui en madan kotikido mona en Ioanej jaunpaptaij nan eu dal en! 26 Nanmarki ap topwaila kaualap, a pweki a kotin kaula o pweki ir, me ian i ni tepel ko a jota men kapapalawei. 27 Nanmarki o ap madan poronela jaunpei amen, majani, mona en wijikedo. 28 A ap kola, lepuke jan mona nan imaten, ap wa kodo mona o nan dal eu ap ki on jeripein o; jeripein o ap kion in a. 29 A tounpadak kan lao ronadar, re ap kodo ale kalep a, nekidala nan joujou o. 30 Wanporon oko kapokon irail pena ren Iejuj, potoan on i meakaroj, me re wia o me re kawewedar. 31 A ap kotin majani on irail: Komail kelepe don jap tan; kamol maj. Pwe me toto purepure ir; irail ari jota pijokki on mana. 32 Re ap takeda jop kelep kolan jap tan. 33 A me toto kilan ar majalwei; me toto aja irail. Ir ari japal jan kanim karoj audi mo a ap pokon pena re a. 34 A Iejuj lao keredi jan nan jop o, ap majani aramaj toto, ap kupura ir ala; pwe likamata irail jip, me jota jile parail. A ap kotin tapiada kawewe on irail me toto. 35 Waja lao jautik penaer, japwilim a tounpadak kan ap poto don re a, potoan on: Jap tan eu met, ap waja jautiker; 36 Re kotin kadar ir pajan; pwe re en paanewei jap koren kan o kijin kanim akan o pein netiada kan ar prot, pwe jota man ar tunole meakot. 37 A ap kotin japen majani on irail: Komail katunole ir! Re ap potoan on i: Je en kola en netiada prot me denar riepuki, ap ki on irail ren tunole? 38 A ap kotin majani on irail: Lopon en prot depa mi re omail? Kowei kalelapok! Re lao kalelepok, rap potoan: Me limau o mam riamen. 39 A majani on irail, re en wia pwini ir pajan, kamodan ir di on nan rä. 40 Re ap mondi ni pwin akai; wad epuki o limek ni pwin ko. 41 A ap kotikidar lopon en prot limau o mam riamen majandan nanlan laolaoki pwilitiki pajan o ari, kotiki on japwilim a tounpadak kan, pwe re en nek on irail. O mam riamen oko pil nene on irail karoj. 42 Irail karoj ari manaer o medier. 43 Rap deuk pena kopou eijokriau maremor en kamadip o luan mam oko. 44 Irail me tunoler prot oko me ol limekid. 45 I ari kotin madan pain japwilim a tounpadak kan, irail en ko on nin jop o, tion won Petjaida palio, pwe a pan kotin kadar pajan pokon o. 46 A lao kotin kadar ir pajan, a ap kotidalan nan nana eu, pwen laolao. 47 A lao jautik penaer, jop o mi nan ailep en jed. A a kotin kalakalapuk nan jap. 48 I ari majani arail wiawia roro, pwe me an maton irail. A nin joran a koti don irail, weid pon jed, a pan dauli ir wei. 49 Ari, ni arail kilan a kotin weweid pon jed, re kiki on, me ani amen. Re ap weriwer. 50 Pwe irail karoj kilan i, ap majapwekada i ari madan majani on irail, majani: Komail perenda! Ngai met! Der majak! 51 I ari keredan pon jop o, ap moledi. Re ap puriamui kila kaualap o ponepone kida. 52 Pwe re jota lamelame prot oko; pwe monion arail kakaluakalar. 53 Irail lao kotido, re ap inen don wein Kenejaret, ap kai on liman jap o. 54 Irail lao keredi jan nan jop o, re ap madan ajada i. 55 Re ap tan pajan waja karoj tapiada wa don i me jomau pon ro ’rail waja re ron, me a kot ia. 56 O waja, me a kot ia, kijin kanim laud akan de jap, re kin pwilikidi nani al akan me jomau kan, ap poekipoeki, pwe re en jair kailan japwilim a likau ta. Ari, me doke ko karoj ap kelailada.

Copyright information for `PON