Mark 7

PARIJÄR akan o jaunkawewe kai ap pokon don re a, me kodo jan Ierujalem. Ni ar kilan japwilim a tounpadak kai kan proteki pa jamin, jo omiom, Pwe Parijär o Juj akan jota kin mana, ma re jo omiom maj; pwe re wiawia padok en men kaua ko. O ni ar kin puredo jan wajan net, re jota kin mana, ma re jo omiom maj o tiak toto, me re aledi, re kin wiawia: Widen dal tikitik, dal laud, dal praj, o men momod. Parijär o jaunkawewe ko ap kalelapok re a: Da me japwilim omui tounpadak kan jota wiaki padok en men kaua kan? A re manata prot jo omiom? A kotin japen majani on irail: Melel eta en Iejaiaj a kopadar, me komail malaun akan, iduen a intinidi: Aramaj pukat kin kaka kin ia au arail a monion arail me doo jan ia. Ari, me mal ar kaudok ia, pwe kujoned en aramaj eta, me re kin kaukawewe. Pwe komail kin kajela kujoned en Kot, ap id wiawia padok en aramaj; iet widen dal laud o tikitik ape; o pil akai, me komail kin wiawia. A ap kotin majani on ir, melel me komail kajela kujoned en Kot, pwe komail en apwaliela pein omail padok. 10 Pwe Mojej majani: Kakaki jam om o in om; o meamen me lalaue jam a de in a en kamela! 11 A komail kin inda, ma aramaj amen indai on jam de in a: Korpan (iet wewe: Mairon eu), me koe men aneki jan ia, komail inda, me jota dip a. 12 Komail ari jola mueid on i, en wiai on jam a de in a meakot. 13 Ap kawe kila majan en Kot omail padok, me komail pein wiada. O pil me toto me due met, me komail kin wiawia. 14 Ni a kotin molipe pena pokon o re a, a kotin majani on irail: Komail karoj ron ia o weweki! 15 Jota meakot men likin aramaj, me pan ko on lole, kajaminela i. A meakan, me koda jan lole, iei eta, me kin kajaminela aramaj. 16 Meamen me jalon a mia men ron, i en ron! 17 Ni a kotilon on nan im eu jan ren aramaj oko, japwilim a tounpadak kan ap kalelapok re a duen karajeraj o. 18 A ap kotin majani on irail: Da, komail me pil jo lolekon? Komail jota dedeki, me meakot men likin aramaj kin ko on lole, jota kak kajaminela? 19 Pwe a jota ko on nan monion; pwe nan kaped eta, ap pidok wei jan, koko jan meakaroj? 20 A ap kotin majani: Meakan me koda jan lol en aramaj, iei me kin kajaminela aramaj. 21 Pwe jan lol en aramaj, jan nan monion, lamelam jued kin tapida jan ia: Kamal, nenek, kamela aramaj. 22 Pirap, norok, jarjued, widin, jeno, poojued, lalaue, lemai, joukoti. 23 Mejued pukat karoj tapida jan lole, ap kajaminela aramaj. 24 I ari kotila jan waja o, kotilan wein Tiruj o Jidon, a lao kotilon on nan im eu, ap jota men, aramaj en aja i. Ari, a jota kak rirala. 25 Pwe li amen, me na jeripeinnen jaut ti poa, madan ronada i, ap kodo dairukedi on ni aluwilu a. 26 Li en Krik amen, kijan jap en Jiro-Penijia, potoan on, poekipoeki re a, en kauja jan na jeripein tewil o. 27 Iejuj ap kotin majani on i: Jeri ko pan med maj. Pwe a jota mau, ale en jeri ar tunol prot, ap kajedi on ren kiti. 28 A ap japen potoan on i: Melel Main! Ari, kiti kin tunole maremor en jeri ar tunol prot pan tepel. 29 A ap kotin majani on i: Pweki om lokaia en, kowei! TewiI o ko janer ren noum jerepein o! 30 Ari, a kolan im a, a ap diarada, me tewil o ko janer, o na jeripein wonon nan deu a. 31 A lao pil kotin purela jan wein Tiruj o Jidon ap koti don ni le en Kaliläa, weidedo nan wein Dekapolij. 32 Re ap wa don i jalonepon amen, me loton; irail ari poeki re a, en kotin pwil poa lim a. 33 I ari kotin ukala jan i ni pokon o, ap kilon on jondin lim a nan jalon a o likidi jair lo a. 34 A ap majandan nanlan, ajmamarada, majani on i: Epata! (iet wewe: Wajok pajan). 35 Jalon a ap madan wajok pajan o jal en lo a lapwada. A ap lokaia mau. 36 I ari kalik irail edi re depa indai on meamen. A kainapwi irail; ari, re ap kalaudela ar kaloki jili. 37 Re puriamui kila kaualap, inda: Me mau, me a wia dar kan! Pwe a kakaronada me jalonepon, ap kalokaiada, me loton.

Copyright information for `PON