Mark 8

NI ran oko pil pokon kalaimunia mia, ap jota me re tunole; a ap kotin molipedo japwilim a tounpadak kan, majani on irail: I pokela pokon et, pwe re ieian ia ran jilu, ap jota ar tunol. O ma I kadar ir won ni im ar dupok, re pan liponmaj nani al, pwe akai ir kodo jan waja doo. A japwilim a tounpadak kan ap japen potoan on i: Ia waja, me amen pan kak ki jan ia prot, men kamedela pokon et nan jap tan et? A ap kotin kainoma re irail: Prot depa mi re omail? Re ap japen potoan on: Me iju. I ari kotin majani on pokon o, en mondi on nan pwel, ap kotikida lopon en prot iju, laolaoki, pilitiki pajan o ari, ap kotiki on japwilim a tounpadak kan, pwe ren nek. Irail ari nek on pokon o. Kijin mam kai pil mia, i ari laolaoki o majani, ren pil neki on irail. Irail ari mana o medier. Irail ap deuk pena kopou en maremor iju luan kamadip, Me manaer me koren ion pakid. A ap kotin kadar ir pajan. 10 Io japwilim a tounpadak kan ap madan kotidan pon jop pot, kotelan nan wein Dalmanuta. 11 Parijär akai ap kodo, tapiada akamai on i, men kilan re a kilel jan nanlan, pwe re kajonejon i. 12 A ap kotin kaananala nannen i, majani: Menda di wetnonki kilel eu? Melel I indai on komail: Jota kilel eu pan ko on di wet. 13 I ari kotila jan irail, pil pur on nin jop o, kotilan palio. 14 Irail ap monokela prot oko, men kapinwar arail, lopon prot ta ieu mimi re rail nin jop o. 15 I ari kapun on irail majani: Kalaka en Parijär ko ar kalap o en Erodej a kalap. 16 Irail ap lamelame nan pun arail: Jota atail prot oko. 17 Ni en Iejuj a kotin maniada, a majani on irail: Da me komail toutouki a jota kan omail prot? Komail jaikenta dedekila o weweki? Monion omail kapikapitakaita? 18 Maj omail mia, ap jota kilan; jalon omail mia, ap jota ron. O komail jota tamataman, 19 Ni ai pilinon me limekid lopon en prot limau o, kopou en maremor depa, me komail deukada? Re ap potoan on i: Me eijokriau. 20 O iju nan pun en me pakid, kopou en maremor depa, me komail deukada? Re ap potoan: Me iju. 21 A ap kotin kainoma re ’rail: A da me komail jota dedeki? 22 A ap koti don Petjaida. Re ap wa don i majkun amen, poekipoeki en jair i. 23 A ap kotin ale pa en me majkun o kaluala jan ni kijin kanim o; A ap likidi on ni maj a o pwil poa lim a ko ap kainoma re a, ma a kilanada waja de jo? 24 I ari jarada potoan: I kilan aramaj akan likamada tuka kai, me alialu jili. 25 A pil pwil pon maj a lim a ko, ap kajaradakeda. I ari kelailada ap kilanada mau. 26 A ap kotin kadaralan nin im a majani: Koe depa pur won ni kijin kanim o, o pil depa indai on meamen nin kanim o! 27 Iejuj i japwilim a tounpadak kan ap kotieila nan kanim en Jäjarea Pilipi ko. Ari, ni a kotikot kowei, ap kotin kainoma ren japwilim a tounpadak kan majani on irail: Ij me aramaj inda menai? 28 Irail japen i potoan on: Ioanej jaunpaptaij; a akai inda, me Eliaj; a akai, me amen jan ren jaukop akan. 29 A ap kotin kainoma re irail: A komail, ij me komail kin inda menai? Petruj ap japen potoan on i: Komui Krijtuj! 30 I ari kotin kalik irail edi, re depa indai on meamen i. 31 A ap kotin tapiada kawewe kin irail, me Nain aramaj en kalokolok toto o jokonekonla pan jaumaj akan, o jamero lapalap akan, o jaunkawewe kan, o pan kamela, ap pan maureda murin ran jilu. 32 Majan wet a kotin majani janjal. Petruj ap ukada i tapiada kapun on i. 33 Iejuj ap kotin jaupeido aupwil jili pon japwilim a tounpadak kan, kapun on Petruj majani: Kola muri, Jatan! Pwe om lamelam kaidin en Kot, a en aramaj. 34 A kotin molipedo pokon o japwilim a tounpadak kan, a majani on irail: Meamen pan idauen ia, en tounmeteki pein i, ap wada a lopu, idauen ia. 35 Pwe meamen kanakanai maur i, pan pupe jan. A meamen kajela maur i pwekinai o ronamau, pan dorela i. 36 Pwe da me katepan aramaj a aneki jappa u, ap kajela maur? 37 O da me aramaj pan wiliankida maur i? 38 Pwe meamen namenok kin ia o ai padak kan nan pun en di en kamal o jued wed, i me Nain aramaj pil pan ailaki, ni a pan kodo ni linan en Jam a ian tounlan jaraui kan.

Copyright information for `PON