Matthew 13

NI ran ota Iejuj kotila jan nan im o, ap kaipokedi pon oror. A pokon kalaimun pokon don i, i ari kotidan pon jop pot, kaipokedi, a pokon o udar pon oror o. I ari karajerajeki on me toto majani: Kilan, jaunkamor o kolan kamorok. Ni a kamokamorok, akai ap moredier on pon kailan al, manpir ap pirido nam ir ala. A akai moredier waja takain, waja pwel pedeped; ir ari pitipit wojadar pweki jota pwel lole. A katipin lao dakaradar, re motoredier o monelar, pweki jota kalau ar. A akai moredier nan tuka teketek; a tuka teketek wojadar kajoka ir ala. A akai moredier nan pwel mau o wadar: Akai pan me epuki, akai me woneijok, akai me jileijok. Me jalon a mia, men ron, i en ron! 10 Tounpadak kan ap pwarado potoan on i: Da me re kotin kaukawewe on irail ni karajeraj akan? 11 A kotin japen majani on irail: A muei on komail er, en aja, me rir en wein nanlan, a ap jota muei on mepukat. 12 Pwe me a mia, ekij pan ko on, pwen aneki me laud; a me jota a mia, nan a pan katia jan, me mi re a. 13 I me I padaki on irail ni karajeraj. Pwe re kilan waja, ap jota kin kilan, o ron waja, ap jota kin ron, pwe re jota kin dedeki. 14 Nan irail kapun pan kokop en Iejaia, me majanier: Komail pan ronki jalon omail, ap jota dedeki, o kilanki maj omail, ap jota weweki. 15 Pwe monion en aramaj pukat kapitakailar, o jalon arail ponlar, o re kamair pena maj arail. Pwe kadekadeo re de kilanki maj arail, o ronki jalon arail, o lolokonki monion arail, o wukila, a I de kakel irail ada. 16 A maj omail meid pai, pwe re kilan waja, o jalon omail, pwe re ron waja. 17 Pwe melel I indai on komail, jaukop o me pun akan me toto, me anane en kilan, me komail kin kilekilan, ap jota kilaner, o en ron, me komail kin roneron, a re jota ronadar. 18 Komail ari ron karajepa wet duen jaunkamorok: 19 Meamen ron majan duen wei o ap jota dedeki, me jued ap pwarado, katia jan, me kamoremoredier nan monion i, a iei i, me ale war akan pon kailan al o. 20 A me kamoremoredier waja takain, iei i, me kin ronada majan o, ap pitipit peren kida ale; 21 A jota kalau a re a, pwe a lol majaran, pwe anjau apwal o kamekam lao pwaida pweki majan o, a ap madan makar kida. 22 A me kamoremoredi on nan tuka teketek, iei i, me kin ronada majan o, a anan en pai en jappa o widin en dipijou kan kin kajokela majan o, ap jo wa. 23 A me kamoremoredi nan pwel mau, iei i, me kin ronada majan o, ap dedeki o wada; akai kin pan me epuki, a akai me woneijok, a akai jileijok. 24 A kotiki on irail er pil apot karajeraj majani: Wein nanlan rajon aramaj amen, me kamoredi war mau nan jap we. 25 A aramaj lao mairelar, a imwintiti ap pwarado kamoredier dip nan pun en korn ap koieila. 26 A tuka lao wojadar o wadar, dip ap pil pwaradar. 27 Ladu en kaun pan im o kan ap pwara don i potoan on i: Main, kaidin war mau, me kom kotin kamoredier nan jap omui? A iaduen dip, a ko jan ia? 28 A majani on irail: Aramaj mor jued amen me wiadar. Ladu kan ap potoan on i: Kom kotin mauki, jen kola matiada jan? 29 A majani: Iermen, pwe komail der matia jan dip ianaki korn. 30 A karoj pan mimieta lao anjaun rak; ni anjaun rak i pan indan men dolun kan: Ki pena maj dip akan, pira pena ni kap akan, pwe aramaj en karonala, a korn ki pena nan ai im en nak. 31 A kotiki on irail pil apot karajeraj majani: Wein nanlan rajon wan tuka eu, me aramaj amen ale, padukedi on nan jap we, 32 Me tikitik jan war karoj, a a lao wojada, a kalaimun jan dip akan, o wiala tuka laud apot, manpir en pan lan akan ap pokon pena o mimi nan ra a kan. 33 A pilapot karajeraj me a kotin majani on irail: Wein nanlan rajon kalep kij, me li amen ale okila nan kajak en plaua jilu, karoj lao mutala. 34 Mepukat karoj Iejuj kotin padapadaki ni karajeraj on pokon o, o jota, me a kotin padaki on irail, ma jota ni karajeraj. 35 Pwen pwaida me lokido ren jaukop o, me majani: I pan ki pajan au ai, pwen karajeraj o pan kasanjaleda me rir akan jan ni tapin kaua. 36 A ap kotin kadar pajan pokon o, kotilon on nan tanpaj o. Japwilim a tounpadak kan ap kai don i potoan on: Re kotin kawewe on kit karajepan dip nan matual o. 37 A kotin japen majani: Me kamoredi war mau, iei Nain aramaj. 38 Matuel iei jappa. War mau iei toun wei. Dip iei nain mejued. 39 Imwintiti, me kin kamor ir edi, iei tewil. Rak me kaimwijoke pan jappa. Jaundolun pene iei tounlan kan. 40 A duen dip akan a kin uja jan ron kila kijiniai, iduen a pan wiaui ni imwin kaua. 41 Nain aramaj pan kadarala na tounlan kan, o re pan ki jan nan wei men kamakar karoj, o me kin wiawia me jued. 42 O re pan kajapok ir alan len kijiniai iei wajan mamaiei o teterok. 43 Me pun kan ap pan linalin dueta katipin nan wein Jam arail. Me jalon a mia, men ron, i en ron! 44 Wein nanlan rajon pai eu, me rir nan matuel, me aramaj amen diaradar ap okila, o peren kida, koieila, netikilar karoj, me a naineki, ap netiadar matuel o. 45 Wein nanlan pil rajon jaunet amen, me raparapaki takai kajampwal kai. 46 A lao diaradar eu, me kajampwalia, ap koieila netikilar a dipijou karoj, netiada i. 47 Wein nanlan pil rajon uk apot, me kin kadudi nan jed, pwen oro pena jon karoj. 48 A lao direla, re kin apiadado pon oror, ap mondi pena, deuk on me mau akan nan dal akan, a me jued akan re kin kajela. 49 Nan iduen a pan wiaui ni imwin kaua: Tounlan kan pan koieila, katoror jan me jued akan me pun kan. 50 O kajapok ir alan len kijiniai, iei wajan maiei o teterok. 51 Iejuj kotin majani on irail: Komail weweki mepukat karoj? Re potoan on: Ei Main. 52 A ap kotin majani on irail: I me jaunkawewe karoj, me jukujukuleki wein nanlan me rajon kaun pan im eu, me kin kapwareda jan a pai me kap o me marin. 53 Kadekadeo Iejuj lao kaimwijokela karajeraj pukat, ap kotin koieila jan waja o. 54 A koti don udan jap we kawewe on irail nan ar jinakoke. Irail ari puriamui kila indada: Lolekon en Ol men et o a manaman akan ko jan ia? 55 Kaidin i nain kapenta? In a jota adaneki Maria? O ri a ol akan Iakop, o Iojep, o Jimon, o Iudaj? 56 O ri a li akan, kaidin irail karoj mi re atail? Ari, ia waja mepukat ko jan ia? 57 O irail makar kin i. A Iejuj kotin majani on irail: Jota waja me jaukop jo waui ia, nan jap we ota o ren jau i ko. 58 I ari jota wiadar manaman toto waja o pweki ar jopojon.

Copyright information for `PON