Matthew 14

I DOKAN nanmarki Erodej roner duen wiawia en Iejuj. Ap majani on japwilim a ladu kan: Nan i Ioanej jaunpaptaij, a mauredar jan ren me melar akan, i me a wia kida manaman pukat. Pwe Erodej koledier Ioanej o jaliedier on nan imaten pweki Erodiaj en ri a Pilip a paud. Pwe Ioanej me majani on i: A jota muei on komui en ale i. O a men kamela i, a a majak aramaj akan, pwe re wiakin i jaukop amen. A en Erodej a ran en ipwidi wiauier, nain Erodiaj jeripein ap kakalek mo ’rail, i me Erodej peren kidar. I ari inauki on i, me a pan ki on i, meakaroj, me a pan poeki, ap kotin kaula, A lao pwili jan in a, ap potoan on: Kotiki don ia monan Ioanej jaunpaptaij pon dal wet. Nanmarki ap kupur juedelar; a pweki a kaula o pweki irail, me ian i kot ni tepel o, a majani ren ki on i. 10 I ari poronelar en lepuk jan manan Ioanej nan imaten. 11 Mona ap wijikedor pon dal eu, ap panalan jeripein o, i ap wala ren in a. 12 A tounpadak kan ap pwarador, ale kalep a, jarepedier, rap kola kaireki Iejuj. 13 Iejuj lao mani mepukat, ap kotin ianalar jop pot, kotilan jap tan eu. Pokon lao ronadar, rap idauenla i japajapal jan nan kanim akan. 14 A lao kotila jan waja o, ap kotin majani pokon kalaimun, ap kupuro kin ir ala, o kotin kakelada, me jomau re ’rail. 15 A lao jautik penaer japwilim a tounpadak kan kaidon i potoan on: Jap tan eu met o anjau daulier; re kotin kadar pajan pokon o, pwe ren kola nan kanim akan, netiada kan ar mana. 16 A Iejuj kotin majani on irail: Jota kare pan ar kola, komail pan katunole irail. 17 A irail potoan on i: Jota at tunol met, lopon en prot eta limau o mam eta riamen. 18 A a kotin majani: Wa don ia! 19 A ap kotin majani, pokon en mondi nan ra, ap kotikida lopon en prot limau o mam riamen, ap kotin majanda nanlan, laolaoki pilitiki pajan o kotiki on tounpadak kan lopon en prot oko a tounpadak kan ap nek on pokon o. 20 Irail karoj ari mana o medier; rap deuk pena kopou en maremor eijok riau luan kamadip o. 21 A irail, me manaer, me ol limekid a li o jeri kan jota ian wadawader. 22 A ap kotin pain tounpadak kan, ren keredi pon jop pot, pwe ren madanwei mo a lel palio, lao a pan kotin kadar pajan pokon o. 23 A lao kotin kadar pajan ponkon o, ap kotin kelepelar pon nana eu, pwen laolao. A lao, jautik penaer i eta, me kotikot waja o. 24 A jop o mi ni ailepan jed o lujilujeki iluk kan pwe an udo jan moa. 25 A kadekadeo nan lukepan pon Iejuj ap kotikot ko don irail pon jed o. 26 A tounpadak kan lao kilaner i kotikot jili pon jed o, ap majapwekadar indada: Ani amen! Irail ap weriwer pweki ar majak. 27 A Iejuj kotin madan kajoi on irail majani: Kaporopor mau, pwe Ngai met, der majak! 28 A Petruj japen i patoan on: Main, ma ir, re kotin majan don ia, i en kowei re ir pon pil o. 29 A ap kotin majani: Ukedo! Petrus ap keredier jan nan jop o, weweid pon pil o, pwen kola ren Iejuj. 30 A lau kilaner an ma, ap majapwekadar, a ni a pan kirila, a weriwer indada: Main kupwura ia! 31 Iejuj kotin madan kapawei lim a koledi i, majani on i: O koe meid pojon tikitik, da me koe jo pojonki? 32 Ira lao kotidar pon jop o an ap moledier. 33 A toun jop o ap kaion i, poridier potoan on: Melel ir me Japwilim en Kot! 34 Irail lao kotin kotela, rap kotilan jap Kenejaret. 35 Toun jap o lao aja i, rap kadar jili waja karoj, o re wa don i me jomau kan karoj, 36 O poeki re a, ren potoan jair ta imwin japwilim a likau. A karoj, me jair i kelailadar melel.

Copyright information for `PON