Matthew 20

PWE wein nanlan rajon kaun pan im amen, me jankonai on raparapaki toundodok kai nan a mat en wain. Irail lao inauki pena, me denar eu ni ran eu, ap kadar ir ala nan a mat en wain. A pil kotila ni auer kajilu, ap majani akai, me momod mal nan deun jaunet akan, Ap majani on irail: Komail pil kola nan mat en wain o, o meakot me pun, i pan pwain on komail; irail ari kola. A pil kola ni auer kawonu o kaduau o wiadar dueta. A pil kotila ni auer eijokeu, ap diaradar akai, me momod mal, ap majani on irail: Da me komail momodeki mal ran pon? Irail potoan on: Aki jota amen, me kadokeki kit. Ap majani on irail: Komail pil kola nan mat en wain o, komail pan ale me pun. A lao jautik penaer monjap en mat en wain majani on a jaunkoa: Kapokon pena toundodok kan o pwain on irail. Tapiada jan ren men pwand oko lao kokodo lel men madan kan, Me kadodokier ni klok eijokeu kan ap kodo, amen amen ap ale denar eu. 10 A men maj akan lao kodo, rap kiki on, me re pan ale jiki jan, a re pil aleer denar ta ieu. 11 Irail lao ale, rap lipaned on monjap o. 12 Indada: Mepukat dodok auer ta ieu, a komui karajai kit pena; kit me dodokki apwal en ran o karakar en katipin. 13 A ap kotin japen majani on amen re ’rail: Kompoke pai, kaidin me japun, me i wiai on uk. Kita jota inauki pena denar eu? 14 Ale me om, kowei, i men pwain on me pwand pukat rajon uk. 15 De iaduen, a jota pun, i en wiaki me udan ai, me i mauki? De por en maj om me jued pweki ai kadek? 16 Ari, me pwand akan pan moa, a me moa kan pan pwand, pwe me toto paeker, a me malaulau me piladar. 17 Iejuj lao kotin kodala Ierujalem, a kotin kelepe kila tounpadak ekriamen pon al a, majani on irail: 18 Kilan, kitail kin kodalan Ierujalem o Nain aramaj pan ko on ren jamero lapalap o jaunkawewe kan, o irail pan kadeikada, en kamela i. 19 O re pan panala i ren men liki kan, pwen kapikapiti i, o kaloke, o kalopuela, a ni ran kajilu a pan maureda. 20 In en nain Jepedäuj ap poto don i, a na putak riamen ian i, poni i o poeki okotme re a. 21 A ap kotin majani on i: Da me koe mauki? A potoan on i: Re kotin mueid on ai tunol putak riamen, en mondi re ir, amen ni pali maun omui, amen ni pali main omui nan omui wei. 22 A Iejuj kotin japen majani: Koma jota aja, me koma poeki. Koma kak nim dal me I pan nim? Ira potoan on: Je kak. 23 A kotin majani on ira: Melel, komail pan tunole ai dal, a momod ni pali maun o main i, I jota kak mueid on, pwe pwaij en irail me a onop oner jan ren Jam ai. 24 Ni en ek oko ar ronadar, ap juede kidar pirien o. 25 A Iejuj kotin molipe ir do majani: Komail aja, duen jaupeidi en wei pokon ar kin poe irail edi, o me lapalap akan kin manaman on irail. 26 A duen met a jota pan wiaui nan pun omail. A me men laud nan pun omail, en papa komail. 27 O meamen re omail, me men jaumaj, i en lidui komail. 28 Dueta Nain aramaj, me kaidin kodo, pwe aramaj en papa, a pwe i en papa o kida maur a wiliandi me toto. 29 Ni arail kotila jan Ieriko, pokon kalaimun idauen la i. 30 A kilan, ol majkun riamen momod ni kailan al o. Ni ara ronadar, me Iejuj kotin daulul, ira ap likelikwir indada: Main kupura kit, ir me japwilim en Dawid! 31 A pokon o kidau ira da, pwen nenenla. A ira kalaudela ara likelikwir indada: Main, kupura kit, ir me japwilim en Dawid! 32 Iejuj ari kotin udi, molipe ira do majani: Da me koma mauki, I en wiai on koma? 33 Ira potoan on: Main, maj at en kapad pajan! 34 Iejuj ari kupuro kin ira dar o kotin jair maj ara. Maj ara ari madan pad pajaner; ira ap idauenla i.

Copyright information for `PON