Matthew 23

IEJUJ ap kotin kaparok on pokon o japwilim a tounpadak kan, Majani; Jaunkawewe o Parijär akan kin mondi nan deun Mojej. Ari, karoj me re indan komail, i me komail en wia o kapwaiada, a der ale jan ar wiawia kan; pwe irail kin indada, ap jota kapwaiada. Re kin pira pena kapwa en wijik me toutou melel, ap kidan pon apar en aramaj, a irail jota men jairki jondin pa arail. O re kin kapwaiada ar wiawia kan karoj, pwe aramaj en ududial. Pwe irail kin kadälape ar kijin likau en kataman o kalaudela ni kailan ar likau. Irail kinnonki mondi ni tapin tepel ni kamadip o, o leppandam nan jinakoke kan. O re kin mauki, aramaj en ranamau on irail nan deun net, o aramaj en wia kin ir Rapi, Rapi, A komail dernonki, aramaj en wia kin komail Rapi, pwe me ta men omail Jaunpadak, a komail pirien pena. O komail der kaadaneki meamen jam nan jappa, pwe amen Jam omail, me kotikot nanlan. 10 O komail dernonki, aramaj en wia kin komail jaumaj, pwe me ta men omail Jaumaj: Krijtuj. 11 A me lapalap re omail, en omail papa. 12 Pwe me pan kajapwilada pein i, pan japwilidi, a me pan kajapwilidi pein i, pan kajapwilada. 13 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Komail kin ritinidi wein nanlan mon aramaj akan, pwe komail jota pan pedelon, a me men pedelon, komail jota kin mueid on. 14 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Komail menopur jan im en li odi kan ap liliajoj kapakap reirei. Omail kalokolok pan laud melel. 15 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Komail kin pidipidaki jed o jap, pwen wiada projelit amen, a lao wialar, komail ap pan wia kin i toun pweleko amen, me jued jan komail. 16 Juedi on komail jaunkalua majkun, komail me kin inda: Meamen kin kaukila im en kaudok, dene jota katepa, a me kin kaukila kold en im en kaudok, i me pun. 17 Komail pweipwei o majkun, pwe da me kajampwal ren kold de im en kaudok o, me kin kajarauiala kold? 18 O meamen kin kaukila pei jaraui, dene jota katepa, a me kaukila mairon, me mi poa dene i me pun, 19 Komail pweipwei o majkun, pwe da me kajampwal ren mairon de pei jaraui, me kin kajarauiala mairon? 20 Ari, meamen kaukila pei jaraui, kin kaukila i o meakan, me mi poa. 21 O meamen kaukila im en kaudok, kin kaukila i ianaki i me kotikot lole. 22 O me kaukila nanlan, kin kaukila mol en Kot o me kin kaipokedi on poa. 23 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Komail kin maironki eijokkij eu en minje, o til, o kimel, ap jota injenoki kujoned en kapun kajampwal akan: Pun, o kadek, o pojon. Komail wiada mepukat, ap pil kapwaiada me tei kan! 24 Jaunkalua majkun komail, me kin ijenoki kijin am en wel, ap katalala kamel! 25 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Pwe komail kin kamakelekel kajak o dal liki, a lol me dir en me re kuliada o me jued. 26 Parijär majkun koe, kamakelekele maj lol en kajak o dal akan, pwe pali liki en pil makelekeleda! 27 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Komail rajon joujou kan, me jementen, me kin janjal kajelel, a lole me dir en ti en me melar akan o jon en jaut karoj. 28 I duen komail, me janjal pun mon aramaj, a lole komail me dir en malaun o japun. 29 Juedi on komail jaunkawewe o Parijär akan, malaun komail! Pwe komail kin apapwali joujou en jaukop akan o kapwataki joujou en me pun kan. 30 Ap inda: Ma kit mia ni muein jam atail akan, kit jota pan ian irail kamela jaukop akan. 31 Ari, pein komail kin kadede, me komail nain me kamelar jaukop akan. 32 A komail kaunjokala wiawia en jam omail akan! 33 Komail jerpent o wan oter akan! Pala komail pan piti jan kadeik en nan pweleko? 34 Kilan, i me I kadara don komail jaukop akai, o me lolekon kai, o jaunkawewe kai; a akai irail, me komail pan kamela, o kalopuela, o akai komail pan kaloke nan omail jinakoke kan, o komail pan paki irail jan nan eu kanim on nan eu. 35 Pwen kapokon on komail nta makelekel karoj, me kapwilipwilidier nan jappa jan ntan Apel pun kokodo lel ntan Jakariaj, nain Parakiaj, me komail kamelar nan pun en im en kaudok o pei jaraui. 36 Melel I indai on komail, mepukat pan pwai on di wet. 37 O Ierujalem, Ierujalem, me kin kamela jaukop akan o kate me pakadara don uk kan; pan pak toto, me I pan kapokon pena noumail akan, duen litok kin kompwal pena na purok kan pan pa a, a komail kan. 38 Kilan, im omail pan tanla. 39 Pwe I indai on komail, komail jolar pan kilan ia jan ni anjau wet, lao komail pan inda: Meid iajanai, me kotido ni mar en Kaun o!

Copyright information for `PON