Matthew 24

IEJUJ ap kotila kotiwei jan nan im en kaudok o, japwilim a tounpadak kan ari poto don i, pwen kajanjale on i im en kaudok o. Iejuj ari kotin japen majani on irail: Komail jo ududial mepukat karoj? Melel I indai on komail, jota eu takai pan mimi pon eu, me jota pan karonk pajan. Ni a kotin kaipokedi pon dol Oliwe, tounpadak kan kelep poto don i potoan on: Re kotin majan don kit anjau da, me mepukat pan pwaida o da kilel pan ar pan kotin puredo, o imwin kaua? Iejuj ari kotin japen majani on irail: Kalaka, pwe jota amen en kotaue komail. Pwe me toto pan kodo ni ad ai katiti: Ngai me Krijtuj o kotaue me toto. Komail pan ronada duen mauin o kajokajoi pan mauin; Komail kalake, der majak; pwe mepukat pan wiaui maj, a imwi jaikenta mia. Pwe eu jap pan u on eu, o eu wei on eu; o anjaun lek, o kilitop, o rerer en jap akai pan wiaui. Mepukat karoj tapin kalokolok. Irail ap pan pan komail lan kamakam o kame komail la; o komail pan tantat pan kainok karoj pweki ad ai. 10 Me toto ap pan makarada, o amen pan panala amen, o re pan tataki nan pun arail. 11 O jaukop likam toto pan pwarada o kotaue me toto. 12 A limpok en me toto pan laula, aki japun, me pan pwaida kaualap. 13 A me pan dadaurata lel imwi, i pan dorela. 14 A ronamau en wei o pan kalok jili nan jappa karoj, pwen kadede on wei karoj, iei anjau, me imwi korendo. 15 A komail lao kilan jaut akan, o ola laud mi nan waja jaraui, duen me jaukop Daniel kopadar, meamen doropwe, i en weweki. 16 Me kin mi nan jap en Iudäa, ap tanala pon nana; 17 O me mi pon im, ender ko on lole, pwen ale a kapwa jan; 18 O me mimi nan jap, ender puron ale a likau. 19 O me juedi on irail me lijean o me kin kadidi ni ran oko! 20 Komail ari kapakap, pwe komail depa pitila ni anjaun kapau, o pil der ni ran en japat. 21 Pwe i anjaun kamakam kaualap, jota me dueta jan ni tapin kaua kokodo lel met, pil jota pan wiaui kokolata. 22 O ma ran oko jo kamalaulau la, jota uduk eu me pan dorela; a pweki me piladar akan ran oko pan kamalaulaula. 23 O ma meamen pan indan komail: Kilan iet Krijtuj de monen, komail der kamelele. 24 Pwe Krijtuj likam kai o jaukop likam kai pan pwarada, o kapwareda kilel o manaman akan, pwen pil kotaueda me piladar akan, ma re kak on. 25 Kilan,nai me kop on komail er. 26 Ari, ma re pan katiti on komail: Kilan, a kotikot nan jap tan o, der koieila; kilan, a kotikot waja rir o, der kamelele. 27 Pwe duen liol a tapida jan ni maj en lan linanla lel kapin lan, iduen en Nain aramaj a pan pwarado. 28 Pwe waja man melar mia ia, i waja ikel pan pokon pena ia. 29 A murin kamakam o katipin pan madan rotorotala o maram pan jolar linan, o uju kan pan moredi jan nanlan, o katen pan nanlan pan mokidada. 30 Kadapakilene pan Nain aramaj ap pan pwarada nanlan, o kainok karoj en jappa ap pan mamaiei, o irail pan kilan Nain aramaj a kokido dapok en lan akan, me manaman o linan kaualap. 31 O a pan kadarala na tounlan kan peuk pojaune lapalap, re pan kapokon pena na me piladar akan jan pali paieu, jan ni maj en lan lel on kapi. 32 Jan ni tuka pik o komail padakki karajeraj en: Ra kan lao pilen o ta pwarada, komail ajaki, me rak korendor. 33 Pil dueta komail, komail lao diar mepukat, en aja, me a korendor, a leler liman wanim. 34 Melel I indai on komail, di wet jota pan mela, lao mepukat karoj pan pwaida. 35 Lan o jappa pan poula, a ai padak jota pan poula. 36 A duen ran o auer jota amen, me aja, pil tounlan kan jaja. Jam ai ta me mani. 37 A duen ni muein Noa iduen en Nain aramaj a pan pwarado. 38 Pwe duen ni ran akan mon nolik lapalap re mana o nim, re papaud o kapapaud, lao lel ran en Noa a pedelon on nan warim o. 39 O re jota dedeki lao lel nolik pwaida o kamop ir ala karoj, iduen en Nain aramaj a pan pwarado. 40 I ran o riamen pan mi nan jap; amen pan peuka jan o amen luadi. 41 Riamen pan irij nan im en plaua, amen pan peuka jan a amen luadi. 42 Komail ari majamajan, pwe komail jaja auer, me omail Kaun pan pwarado. 43 A met komail en aja, ma jaumaj en im o ajaer auer en men lipirap pan kodo, a pan majamajan, a jota pan mueid on kawela im a. 44 Komail ari pil majamajan, pwe Nain aramaj pan kodo ni auer, me komail jota lamelame. 45 Ari, ij ladu lelapok o lolekon o, me a monjap kajapwilada pon im a, pwen nene on irail ni anjau me kon on. 46 Ladu o meid pai, me a monjap pwara diarada i a wiawia due met! 47 Melel I indai on komail, a pan kajapwilada i pon a dipijou karoj. 48 A ma ladu jued o pan lamelame nan monion i: Ai monjap pwapwand kodo; 49 Ap kame a warok kan o nam o nim nan pun en me kamom jakau; 50 Monjap en ladu o ap pan pwarado ni ran eu, me a jota lamelame o ni klok, me a jaja. 51 O a pan palan pajan i o katororalan i ren me malaun akan, iei wajan maiei o teterok.

Copyright information for `PON