Matthew 25

I ANJAU o wein nanlan me rajon li ek, me ale ar lamp akan, ap koieilan ol kamod. Me limen me lolekon a me limen me lolepon. Me lolepon oko wa ar lamp akan ap jota ianaki kadirepa. A me lolekon ko wa ar lamp akan ianaki kadirepa. A ni en ol kamod a pwapwand ir karoj men mair ap mairelar. A lao nan lukepan pon a lok jili: Kilan, ol kamod kotido, komail koieilan i! Li karoj ap pauridar kaonopadar ar lamp akan. Me lolopon ap indan me lolekon kan: Komail ki don kit kijan omail le, pwe nait lamp akan pan kunla. A me lolekon kan japen indada: O iermen, pwe ede jola itar on kit o komail, komail kola ren jaunet netiada pein omail. 10 Ni arail kokolan net, ol kamod ap jamador. Irail me onoper ian i pedelon on nan kamadip o, wanim ap ritidier. 11 Murin anjau kij li tei ko ap pwarado indada: Main, main, re kotin ritinadan kit! 12 A ap japen indada: Melel i indan komail, i jaja komail. 13 Komail ari majamajan, pwe komail jaja ran de auer. 14 Pwe a rajon aramaj amen, me pan momaitela nan wai. Ap kapokon pena na ladu kan o nek on irail a dipijou kan. 15 A ki on amen talent limau, a on amen riau, a on amen eu, duen me re itar on, a ap madan jamalar. 16 Me aleer talent limau, ap koieila dodokki o diaradar pil talent limau. 17 A me aleer riau, pil dueta, a diaradar pil riau. 18 A me aleer eu, ap koieilar jarepedier nani pwel, okilar moni en monjap o. 19 A kadekadeo a warailar monjap en ladu pukat ap puredo o kainene irail adar. 20 Me aleer talent limau ap potodo wado pil talent limau indada: Main komui kotiki on ia er talent limau, kom kotin majani, iet pil talent limau, me i netia kidar. 21 A monjap ap indan i: Meid mau, me koe wiadar, ladu lelapok o melel amen koe. Koe apapwali mau me tikitik o, i ap pan kajapwiladan uk pon dipijou toto, ko on nan peren en om monjap! 22 A me aleer talent riau ap pil potodo indada: Main komui kotiki don ia er talent riau, kom kotin majani, iet pil talent riau, me i netia kidar. 23 A monjap ap indant i: Meid mau, me koe wiadar, ladu lelapok o melel amen koe. Koe apapwali mau me tikitik o, i ap pan kajapwiladan uk pon dipijou toto ko on nan peren en om monjap! 24 A me aleer talent eu ap pil potodo indada: Main, i ajaer komui, me komui ol padik amen, me kin dolun jan waja, me kaidin komui padukedier ia, o nak pena, waja me kaidin komui kamorok ia; 25 Ngai ari majak, o koieila o okilar japwilim omui talent nani pwel, majani, iet japwilim omui. 26 A monjap ap japen indan i: Ladu jued o ponkake men koe, ma koe ajaer, me i kin dolun waja, me kaidinnai padukedier, o nak pena waja, me kaidinnai kamorokier. 27 Menda koe jota ki on jaun kawilian moni nai moni, anai lao puredo, i ap pan ale me udan ai ianaki moni me a naitikadar. 28 Komail ari ki jan re a a talent, ap ki on, me a talent eijok. 29 Pwe me a mia, ekij pan ko on, pwen aneki me laud; a me jota a mia, nan a pan katia jan me mi re a. 30 A ladu me jota katepa, komail kajela nan rotorot liki, iei wajan maiei o teterok. 31 A Nain aramaj lao kodo ni a linan, o tounlan jaraui kan ian i, a pan mondi pon mol en a linan; 32 O toun jappa karoj pan kapokon pena mo a. A ap pan katoror irail pajan dueta jilepa o kin katorore jip ol ren li akan. 33 A pan kila na jip li akan ni pali maun, o na jip ol akan ni pali main. 34 Nanmarki ap pan majani on toun pali maun: Ukodo, komail kompoke pan Jam ai, jojoki wei o, me onop on komail er jan ni tapin kaua! 35 Pwenai men manadar, a komail ap kamana ia;nai men nim piladar, a komail ap kanim pil ia;nai men kairu men, a komail ap kajamo ia. 36 Kilijo, a komail ap kalikauwi ia dar,nai jomaudar, a komail ap pwara don ia;nai jalidier, a komail ap pwara don ia. 37 Me pun kan ap pan japen i potoan on: Main, iad me je potoan ir men konot, ap potoan don ir konot, de men konot pil, ap id konote don ir? 38 Iad kit potoan ir men kairu, ap kajamo ir? De kilijo, ap kalikauwi ir adar? 39 Iad kit potoan ir lomum, de jalidi, ap poto don ir? 40 Nanmarki ap pan japen majani on irail: Melel i indai on komail, meakot komail wiai on amen, ri ai ol tikitik pukat, i me komail wiai on ia er. 41 A ap pil pan indan irail toun pali main: Komail me riala, kowei jan ia, ko on nan kijiniai joutuk, me onoper on tewil o nal kan. 42 Pwenai men manadar, a komail jota kamana ia, o men nim piladar, a komail jota kanim pil ia, 43 Ngai men kairu men, a komail jota kajamo ia, kilijo, a komail jota kalikauwi ia dar, o jomau, o jalidi, a komail jota pwara don ia. 44 Irail ap pil pan potoan on: Main, iad me je potoan ir men konot, de men konot pil, de men kairu men, de kilijo, de lomum, de jalidi, ap jota papa on ir? 45 A ap pan japen irail majani: Melel i indai on komail, meakot komail jota wiai on amen tikitik pukat, i me komail jota wiai on ia. 46 Mepukat ap pan kolan kalokolok joutuk, a me pun kan pan maur joutuk.

Copyright information for `PON