Matthew 5

A LAO majani pokon o, ap kotida pon dol eu; a lao kaipokedi, japwilim a tounpadak kan ap kai don i. I ari kotin dauaja pajan jilan i kawewe on irail majani: Meid pai, me jamama ninen ir, pwe nairail wein nanlan. Meid pai, me mauk, pwe re pan kamaitala. Meid pai, me opampap, pwe re pan jojoki jappa. Meid pai, me kin men mana o men nim me pun, pwe re pan medila. Meid pai, me kadek, pwe re pan diar kadek. Meid pai, me nan monion arail makelekel, pwe re pan ariri Kot. Meid pai, me kin tom pena, pwe re pan adaneki jeri en Kot. 10 Meid pai, me kamekameki pun, pwe nairail wein nanlan. 11 Komail meid pai, ma irail lalaue o paki komail o palian komail ni arail lokaia jued o likam pwekinai. 12 Komail injenemau o perenda kaualap; pweki katine pamail me lapalap nanlan. Pwe iduen irail paki jaukop oko, me mo ’mail. 13 Jol pan jappa komail. A ma jol jara jan, da me a pan joleki? Nan a pan me mal kot, men lokidokila, o aramaj en tiak pajan. 14 Marain pan jappa komail, Kanim eu, me mi pon dol eu, jota kak rirla. 15 Aramaj pil jota kin ijikeda lamp eu, ap ki on pan kajak, pwe pon deu a, o a kin kamaraini toun im karoj. 16 Iduen omail marain en janjal mon aramaj, pwe irail en udial omail wiawia man kan, ap kapikapina Jam omail, me kotiluit nanlan. 17 Eder kikion me I kodon, tiakedi kapun de jaukop akan. I jota kodon tiakedi, a pwen kapwaiada. 18 Pwe melel, I indai on komail, lao lan o jappa pan poula, jota iota eu de kijin muai en kapun eu pan lokidokila, lao karoj pan pwaida. 19 Ari, meamen me tiakedi eu kijin kujoned tikitik pukat, ap pil padaki on aramaj, ren tiakedi, nan a pan tikitik nan wein nanlan. A meamen, me oke o padaki on aramaj, ren oke, i me pan lapalap nan wein nanlan. 20 Pwe I indai on komail, ma omail pun jo man jan pun en jaunkawewe o Parijär, akan, komail jota pan kak pedelon on nan wein nanlan. 21 Komail ronadar, me a loki, on men kaua: Koe der kamela aramaj! A me pan kamela aramaj, pan panalan kadeik o. 22 A I indai on komail, meamen makarada mal pan ri a ol, pan panalan kadeik. A me pan indan ri a ol: Raka, pan panalan kapun. A me pan inda: Koe me pweipwei, pan lokidokila nan le en pweleko. 23 Ari, ma koe wa don pei jaraui om mairon, ap tamanda waja o, me ri om ol injenjued pa om. 24 Pwilikidi maj om mairon impan pei jaraui, ap kola kadeke ri om ol, ap kodo kapwaiada om mairon. 25 Madan materoki on me palian on uk ni om ian i pon al o, pwe me palian on uk ender panalan uk ren jaunkapun, a jaunkapun panalan uk ren papa o, o koe pan lokidokila nan imaten. 26 Melel I indai on uk, koe jota pan ko jan waja o, koe lao kapunala lua karoj. 27 Komail ronadar, me a lokido: Koe der kamal! 28 A I indai on komail, meamenninar li amen, pwen norok, nan a kamal on i nan monion i. 29 O ma pali maun en maj om kamakar uk, waikada jan o kaje jan uk, pwe a mau on uk, kijan war om en ola, jan war om pon en lokidokila nan pweleko. 30 O ma pali maun en pa om kamakar uk, waika jan o kaje jan uk, pwe a mau on uk, kijan war om en ola, jan war om pon en lokidokila nan pweleko. 31 A pil lokido: Meamen me pan kajela a paud, i en ki on i kijin likau en kamueit. 32 A I indai on komail, meamen me pan kajela a paud, me jo nenek nan a kin kamal eki i; a meamen, me paudeki me lokido kilar, nan i me kamal. 33 Komail pil ronadar, me a loki on men kaua: Koe der kaula likam; a koe kapwaiada om kaula on Kaun o! 34 I indai on komail, der man kaula! Der kaukila nanlan, pwe mol en Kot; 35 Pil der jappa, pwe utipa; pil der Ierujalem, pweki kanim en Nanmarki lapalap. 36 Koe pil der kaukila mon om, pwe koe jota kak on wiada pit en mona eu, en puetepuet de tontol. 37 Omail kajokajoi pena en: Ei ei; jo, jo; pwe me dauli mepukat, kin tapi jan ni me jued. 38 Komail ronadar, me a lokido: Por en maj en depukki por en maj; oni pot en depukkini pot. 39 A I indai on komail, komail der palian me jued. A meamen pikir uk ni pali maun en likin jap om, pil ki on i pali teio. 40 O meamen, me men wa uk ala ni kapun, pwen adia jan om jakit, en pil ki on i om likau pup. 41 O ma meamennidinid kin uk, en ian i mail eu, koe en ian mail riau. 42 Kijakijai on me kinnidinid re om, o koe der jaupei jan me poekipoeki re om! 43 Komail ronadar, me a lokidor: Koe en pok on men imp om ap kailonki om imwintiti! 44 A I indai on komail, pok on omail imwintiti kan. o kapakap kin irail, me paki komail; 45 Pwe komail en japwilim en Jam omail, me kotikot nanlan. Pwe a kin kapwareda japwilim a katipin pon me jued o me mau kan, o kotin kamoredi katau pon me pun o me japun kan. 46 Pwe ma komail pok on, me kin pok on komail, da me pan katin pa ’mail? Jaunopwei jota kin wia due met? 47 O ma komail ranamau on ri omail akan, da me komail jikiki jan me tei kan? Men liki kan jota kin wia due met? 48 Komail ari en unjokela dueta Jam omail, me kotikot nanlan, a unjok.

Copyright information for `PON