Psalms 10

MAING, da me kom kotin doo jan ia, o da me kom kotin rir jan ia ni anjau apwal?
Me japun kan ni ar aklapalap re kin kaloke me jamama o; re kin pokon pena o madamadaua duen ar morjued.
Pwe me japun o kin juaiki a tiak jued, o me norok moni, kin muei jan Ieowa, lalaue i.
Me japun o kin lamelame ni a aklapalap, me a jota kotin mani duen mepukat. Ni jon en a tiak jued karoj, a kin lamelame me jota Kot.
A kin pwaida ni a dodok kan. A japwilim omui kapun me doo jan i; a kin lalaue a imwintiti kan karoj.
A kin indinda nan monion i: I jota pan lodi; i jota pan diar ai apwal kot kokolata.
Au a me dir en lalaue, o malaun, o kotaue, o pan lo a kin me jued o me apwal.
A wonon o majamajan nan kanim akan, a kin rir kamela me makelekel o, o por en maj a kin majamajan me japai o.
A kin majamajan waja rir dueta laien amen nan deu a, a kin auiaui, pwen koledi me luet o, a kin jaikidi me luet o ni a injar.
10 A kin dairukorokedi o karakarakedi, o me japai kan pan lodi on ni kiki kon kelail akan.
11 A kin indinda nan monion i: Kot pan monokela, a kin karirila jilan i, a iota man mani.
12 Re kotida Main Kot, kotin pokada lim ar, kom der kotin maliela me luet akan.
13 Menda me doo jan Kot o kin mamaleki Kot, o a kin indinda nan monion i, me dene kom jota pan kotin mani.
14 Ari jo, kom kotin mani, pwe kom kotin ireron me luet o kankaneraner akan, pwen jauaja ir. Me japai o kin mueid on komui pein i, o komui me jauaj pa en me japoupou o.
15 Kom kotin katip pajan pa en me japun o, o kotin depuk on mejued o a tiak jued lao jolar pan diarokada.
16 Ieowa me Nanmarki kokolata; men liki kan en nikilar jan nan japwe.
17 Main, kom kotin manier inon en me luet akan; kom kotin kamanada monion arail, karon omui mamani mepukat,
18 Pwen jauaja me japoupou o jamama o, pwe aramaj en jappa en jolar kanudi.
Copyright information for `PON