Psalms 105

KAPINGA leowa, likwir won mar a, kapakaparoki on kainok kan duen a wiawia kan.
Kauli on i, kauliki on i pjalm akan, kajokajoi duen a manaman akan karoj;
Peren kida mar a jaraui; monion en me rapaki leowa, en popol.
Komail inon ion leowa o a manaman; rapaki jilan i anjau karoj.
Tamatamanda japwilim a dodok kapuriamui, me a kotin wiadar, o a manaman akan o majan en kadeik jan nan jilan i.
Kadaudok en Apraam koe japwilim a ladu, o nain Ijrael komail, me a kotin piladar!
I leowa atail Kot; a kotin kaunda nan jap karoj.
A kin kotin tamanda japwilim a inau kokolata, majan o me a kotin inauki oner di kid.
Inau me a kotin wiadan Apraam, o a kaula, me a kotin kauki on Ijaak.
10 O a kotiki on Iakop kujoned eu, o on Ijrael inau joutuk,
11 Ni a kotin majanier: I pan ki on uk Kanaan, iei me I kileledier, en pwaij omail jojo;
12 I anjau, me irail pwin tikitik eu, o men kairu nan jap o.
13 Ni ar kokola jan eu kainok lel eu, o jan eu wei lel eu.
14 A jota kotin mueid on amen aramaj, en katoutou irail, o a kotin kaloke nanmarki kai pweki irail.
15 Komail der jair nai me keidier akan, o der wiai on ai jaukop akan me jued kot!
16 A lao kotiki on jap o anjaun lek; o kotin kawelar wajan kaporopor en mana,
17 A kotin poronelar ol amen mo ’rail; Iojep, me netilar, pwen wiala ladu men.
18 Na a kan kalokolokki jal mata, o pali war a wonon nan mata,
19 Lao anjau me japwilim a majan pwarado; majan en Ieowa kamakelekeleda i.
20 Nanmarki ap ilakila, pwen lapwada i, iei kaun en wei kan, me kotin kamaioda i.
21 A kajapwiladan i pein im a, o kaun en a dipijou karoj.
22 Pwen jaliedi a jaupeidi kan duen me a mauki, o padaki on japwilim a lapalap akan lolekon.
23 O Ijrael lipalan Akipten, o Iakop wiala men kairu nan jap en Am.
24 I anjau Kot kotin kapara irail ada madan, o kotin kakelail ir ada jan a imwintiti kan.
25 A kotin kawukila kupur a, pwen kailonki japwilim a aramaj akan, o widiwidin on japwilim a ladu kan.
26 A ap kotin poronela Mojej, japwilim a ladu, o Aron, me a kotin piladar.
27 Ira wiadar manaman akai nan pun ar, o dodok kapuriamui nan jap en Am.
28 A kotin kadarado rotorot, ap pon pena, o re jota injenoki a majan kan.
29 A kotin kawuk on nta ar pil akan, o kamelar ar man akan.
30 Jap arail me direki proj lao lel on nan pera en ar nanmarki kan.
31 A kotin majanier, Ion jued ap rokilar, o amuje nan jap karoj.
32 A kotiki on ir akel wiliandi katau, umpul en kijiniai nan jap ar.
33 A kotin kawelar ar tuka en wain akan o tuka en paiken, o kotin katip pajan tuka en jap ar akan.
34 A kotin majanier, manjiok o Ion ap pwarada, rap pwaradar o re jota kak wadawad.
35 Rap kanala tuka kan karoj nan jap o, o kanala wan tuka kan nan matuel o.
36 O a kotin kamelar mejeni karoj nan jap arail, mejeni karoj en ar kelail.
37 O a kotin kalua irail jan nan jap o ianaki jilper o kohl, o jota me luet nan pun en ar kainok kan.
38 Akipten peren kida ar jamalar, pwe re majapwekadar.
39 A kotin wiada tapok en kadupal irail edi, o kijiniai en jereda irail ni pon.
40 Irail poekipoeki, i ap kotin kadarado manpir akan; o a kotin kamana kin ir prot en nanlan.
41 A kotin palan pajan paip o, pil akan ap kujkuj wei jan, re pwilipwile wei nan jap tan dueta pilap pot.
42 Pwe a kotin tamanda majan jaraui, o japwilim a ladu Apraam.
43 A kotin kaluaki peren japwilim a aramaj akan jan nan jap o, onijinij japwilim a pilipildar akan!
44 A ap kotiki on ir jap en men liki kan, o re aleer dipijou en kainok kan.
45 Pwe ren peiki on japwilim a majan kan o kolekol a kujoned akan. Aleluia!
Copyright information for `PON