Psalms 107

KAPIiNGA Ieowa, pwe i me mau, pwe a kalanan pan potopot eta.
Iduen me dorelar ren Ieowa kan pan indinda, irail me a kotin dorelar jan nan pa en arail imwintiti;
Me a kotin kapokon pena jan jap en maj en lan, o kapin lan, o pali apan, o jan madau.
Irail janjalon jili nan jap tan, pol al apwal, re jota diarada deurail.
Re men manadar o men nim piladar, o kaped arail luetalar.
Rap weriwer won Ieowa ni ar kankaneraner, o a kotin dore ir jan nan ar apwal akan.
O a kotin kalua ir on al pun, pwe ren lele on wajan kaukaujon.
Ren kapina Ieowa, pweki a kalanan o pweki a dodok manaman on aramaj akan.
Pwe a kotin kamede kilar kaped en me men nim piladar, o kadir kila me mau kan kaped en me men manadar.
10 Me mi ni waja rotorot o mot en mela, me jalikidi luet o mata.
11 Pweki ar katiwo on majan en Kot, o ar mamaleki kujoned en ma lapalap o.
12 I ap kaloke kin ir apwal akan, re wonon, a jota jauaj parail.
13 Rap weriwer won Ieowa ni ar apwal akan, i ap kotin dore ir ala jan katoutou parail.
14 A kotin kalua ir jan nan rotorot, o mot en mela, o kotin kamueit pajan ar jal akan.
15 Ren kapina Ieowa, pweki a kalanan o pweki a dodok manaman on aramaj akan.
16 Pwe a kotin kawela wanim mata, o a kotin juk pajan katen mata pan wanim akan.
17 Me pweipwei kan pan kalokolokki al en ar katiwo o ar japun kan.
18 Kaped arail kin juedeki jon en mana karoj, o re lel on kalian mela.
19 Rap weriwer won Ieowa ni ar apwal akan, i ap kotin dore ir ala jan katoutou parail.
20 A kotin kadarado japwilim a majan, o kotin kamaur irail da, o kotin jauaja ir jan nan ar por akan.
21 Ren kapina leowa pweki a kalanan o pweki a dodok mau on aramaj akan.
22 O ren maironki mairon en kapin o kajokajoia duen a wiawia kan ki peren!
23 Me kin mi pon madau o dake jop akan, o me kin netinet pon pil kalaimun akan,
24 Irail pukat kin kilekilan wiawian leowa kan, o a manaman akan nan madau.
25 A kotin majan eta, melimel ap wiaui, me kin kalaudela iluk kan.
26 Re kin koda ileile o kodi loledi, likamata kaped arail pei pajan ni ar majak.
27 Re rarauk jili dueta me jakaular, o ar lolekon karoj pan joredi.
28 Rap weriwer won leowa ni ar apwal akan, i ap kotin dore ir ala jan katoutou parail.
29 A kotin kawuki on mole melimel, iluk kan ap moledi.
30 Rap peren kida, ma re pan moledi, o a kotin kalua ir nan kapitau me re inon ion.
31 Ren kapina leowa, pweki a kalanan, o pweki a dodok manaman on aramaj akan.
32 O ren kapina i nan pokon en aramaj, o ren kapina i nan momod en jaumaj akan.
33 A kotin kawuki on jap tan pilap akan, o utun pil akan on jap madekon.
34 O jap kajelel eu wiala jap tan en jol, pweki dip en me kaukaujon waja o.
35 A kotin kawuki on len pil jap tan, o jap jued on utun pil.
36 O a kotin mueid on me men manadar akan, en kaukaujon waja o, o re wiadar deu arail.
37 O re kin wia japajap o padukedi mat en wain, me kin wa ni a anjau.
38 O a kotin kamau irail la, rap kin totolar, o a kotin kanederela arail man akan.
39 O irail malaulaular o namenok kilar me jued, o japai o luet akan.
40 A kotin wudokidi om jaupeidi kan namenok, o mueid on ir, ren janjalon jili nan jap tan, waja me jota al mia ia.
41 O a kotin pokada me jamama o jan ni a luet, o katotolar kadaudok a dueta pwin akai.
42 Me melel akan pan kilan, ap peren kida, o japun kan karoj pan kaku pena au arail.
43 Me lolekon kan pan kajampwale ki mepukat, o re pan dedeki kalanan en Ieowa.
Copyright information for `PON