Psalms 68

KOT en kotida, pwe a imwintiti en kamueit pajan, o me kailonki i, en tan wei.
Kom kotin paki irail wei dueta adiniai, dueta krij kin pei pajan nan kijiniai, iduen me doo jan Kot akan en joredi.
A me pun kan en pereperen o popol mon jilan en Kot o ren pereperen melel.
Kauli on Kot, kauli on mar a! Kaonopada al o on i, me kotiwei nan jap tan, a maraneki leowa komail perenki i!
Pwe i Jam en me japoupou kan o jaunkapun en li odi kan. I Kot nan japwilim a tanpaj jaraui.
Kot me kotin kadire kila jeri ko im en me kin kelep, me kin lapwada me jalidi kan, pwen pwaida o pereperen a me katiwo kan pan mimieta nan wajan lek.
Main Kot, ni anjau kom kotiwei mon japwilim omui aramaj akan, ni omui kotiwei nan jap tan!
I anjau jap o rerer, o audepan lan kan moredier mon jilan en Kot, nana Jinai mon jilan en Kot en Ijrael.
Main Kot, kom kotin kamoredier katau mau, o kom kotin kamauradar japwilim omui jojo, me monedier
10 Pwe japwilim omui pwin diar waja, me a kak kotikot ia. Main Kot, kom kotin apwalilar me luet akan duen omui kalanan.
11 leowa kotikidier a majan ki pwin en wanporon kalaimun akan.
12 Nanmarki en karij toto tan wei madan, o waun im akan nek pajaner, me re atia jan ar imwintiti kan.
13 Ni omail kairu nan pun en noumail pwin man akan, komail rajon pa en muroi men, me linan dueta jilper o pa a kan dueta kold linan.
14 Ma me Manaman o lao kotin kamueit pajan nanmarki kan, nana Jalmon rotorot ap pan marainla.
15 Nana Pajan iei nana en Kot; Pajan nana kalaimun eu.
16 Menda komail nana kalaimun akan kin kilekilan ap peirin on nana, me Kot kotin piladar en kotikot ia? o leowa pan kotikot waja o kokolata.
17 War en Kot me kid toto pan pak kid; leowa kotikot re ’rail ni nana Jinai.
18 Komui kotidalan poa o jaliedier me jalidi kan, o kom kotin ale on aramaj pai kan, pil on ir me katiwo kan, pwe leowa en kotikot waja o.
19 Kapina leowa nin ran akan karoj; Kot kin kotiki on kitail katoutou patail, ap pil kotin jauaja kitail.
20 Atail Kot iei jauaj patail, o leowa Kaun kin kotin dorela jan mela.
21 Melel, Kot pan kotin kawela monan a imwintiti kan, o a pan kotin lejer pajan takain monan ir, me dadaurata ar katiwo.
22 leowa kotin majanier: I pan kapure don ir jan nan Pajan, I pan wa ir do jan nan kapin madau.
23 Pwe koe en tiakedi on nan ntan imwintiti kan, o noum kidi kan en tamotamo.
24 Main Kot, a janjal duen omui kotikot jili, duen omui kotikot jili nan mol omui jarawi, ai Kot o ai Nanmwarki.
25 Pwin en kaul kin tion, ap pwin en jaunkajan nan pun en peinakap akan, me wiadar aip.
26 Kapina Kot Ieowa nan momodijo kan, komail me kijan parer en Ijrael.
27 Peniamin tikitik kin kakaun nan pun ar, jaupeidi en Iuda ianaki japwilim ar akan toto, jaupeidi en Jepulon, o jaupeidi en Naptali.
28 Omail Kot kotin kauadar omail wei; Main Kot, I me komui en kotin katenetenedi, pwe japwilim omui dodok.
29 Nanmarki kan pan wa don uk ar kijakir pweki omail im en kaudok nan Ierujalem.
30 Kom kotin lipor on man en nan rau, o pwin kau ol ianaki na kan, o wei kan, me kin pepei pweki kijin moni. Kotin kamueit pajan wek kan, me kin men mauin.
31 Jaupedi en Akipten pan pwarado; men Moren pan pokadan Kot pa ’rail.
32 Komail wei kan nin jappa kauli on Kot, kakaul o kapina Ieowa.
33 I, me kin kotikot jili nanlan, nanlan en majia! Kilan, a kin kotiki on japwilim a nanjapwe manaman.
34 Komail kamelele mana en Kot! A linan mi ren Ijrael, o a mana mi nan tapok kan.
35 Kot meid kapuriamui nan mole jaraui. I Kot en Ijrael. A pan kotiki on aramaj akan mana o kelail. Kapina Kot!
Copyright information for `PON