a4.12 Sohn 1.18.

1 John 4

Ngehn Mehlel oh Ngehn Likamw

Kompoakepahi kesempwal ko! Kumwail dehr kamehlele irail koaros me kin koasoia me Ngehn Sarawio kin ketiket rehrail, ahpw kumwail song irail pwe kumwail en wehwehki ma ngehn me mihmi rehrailo iei Ngehno me ketido sang rehn Koht. Pwehki soukohp likamw tohto kin kohkohseli wasa koaros. Iet duwen me kumwail pahn kak esehki me iei Ngenen Koht: mehmen me pohnese me Sises Krais ketin wiahla aramas, iei ih me ahneki Ngehno me ketido sang rehn Koht. Ahpw mehmen me kin kahmahmkihla soahng wet duwen Sises, e sohte ahneki Ngehno sang rehn Koht. A ngehn me mi reh, iei ngehn me kohsang rehn imwintihtien Krais, me kumwail rongehr me re pahn pwarodo. Eri, met re miher nin sampah.

Ahpw sapwellimen Koht kumwail, nei kompoakepahi ko! Kumwail kalowedier soukohp likamw akan; pwehki Ngehno me ketiket loalamwail me manamansang ngehno me mi loalen irail kan me nein sampah. Soukohp likamw kan kin koasoia soahng kan duwen sampah, oh sampah kin rong irail, pwehki irail kisehn sampah. A kitail, sapwellimen Koht. Mehmen me ese Koht kin rong kitail; me kaidehn sapwellimen Koht sohte kin rong kitail. Eri, ih duwen atail kak esehki wekpeseng en nanpwungen Ngehn me mehlel oh ngehn me likamw.

Koht Iei Limpoak

Kompoakepahi ko! Kitail en poakpene, pwehki limpoak kin kohsang rehn Koht. Pwe mehmen me ahneki limpoak, iei ih sapwellimen Koht, oh pein ih kin ese Koht. Ahpw mehmen me sohte ahneki limpoak kin sehse Koht, pwe Koht iei limpoak. Iet duwen en Koht eh ketin kasalehda sapwellime limpoak ong kitail: pein ih ketin poaronedohng sampah Sapwellime Iehros, pwe kitail en kak mourkihla. 10 Iet duwen mwomwen limpoak: kaidehn kitail me tepin poakohng Koht, ahpw ih me tepin poakohng kitail, oh ketin poaronehdo Sapwellime Iehros pwe en wiahla tomwpen dipatail kan.

11 Kompoakepahi ko, ma iei duwen sapwellimen Koht limpoak ong kitail met, a kitail en pil poakpene. 12 Sohte me kin kilang Koht, ahpw ma kitail kin poakpene, Koht pahn kin ketiket rehtail, oh sapwellime limpoak pahn unsekla rehtail. a 

13 Iet me kitail esehki me kitail kin mihmi rehn Koht oh pein ih kin ketiket rehtail: pwehki pein ih e ketikihongkitailehr Ngene. 14 Eri, kitail kilangehr oh kin padahkihong meteikan me Sahmo ketikidohr Sapwellime Iehros pwe en wiahla sounkomourpen sampah. 15 Mehmen me kasaledahr me Sises iei Sapwellimen Koht, Koht kin ketiket reh, oh pein ih kin mihmi rehn Koht. 16 Eri, pein kitail ese oh kamehlele sapwellimen Koht limpoak ong kitail.

Koht, iei limpoak. Eri, mehmen me kin momourki limpoak, pil kin mihmi rehn Koht, oh Koht kin ketiket reh.
17 Iei kahrepen atail pahn ahneki unsek en limpoak loalatail; pwe kitail en kak eimah mehlel ni Rahnen Kadeik, pwehki mouritail nin sampah wet duwehte ieias en Krais. 18 Sohte masak mie nin limpoak, pwe limpoak me unsek kin kausasang masak koaros. Eri, limpoak sohte kin unsekla rehn irail kan me kin masak, pwehki masak kin doake kalokolok.

19 Kitail kin ahneki limpoak pwehki Koht eh tepin limpoak ong kitail. 20 Ma mehmen kin nda, “I poakohng Koht,” ahpw kin kailongki rie, ih aramas likamw men; pwe e sohte kak poakohng Koht me e sohte kilang, ma e sohte poakohng rie me pein ih kilikilang. 21 Eri, iet kosonned me Krais ketikihongkitailehr; mehmen me kin poakohng Koht, en pil poakohng rie.

Copyright information for `PON2006