a7.6Mad. 10.35-36; Luk 12.53.

Micah 7

Mour Suwed en Israel

Solahr ei koapworopwor! I duwelahr aramas duhpeklahr emen me sohte kin diar wahntuhke oh wahn wain ni tuhkehn wain kan. Wahn wain koaros oh wahntuhke pik iou koaros dondolsangehr. Sohte aramas mehlel men luhwehdi nan sahpwo, sohte emen me loalopwoatohng Koht. Aramas koaros kasikasik ahnsou mwahu en kamaramas. Aramas koaros raparapahki iengarail tohn wehi kan pwe re en wiahiong irail me suwed. Irail koaros samanih wiahda me suwed. Lapalap akan oh sounkopwung kan kin peki re en ale pweinen ar pahn wia doadoahk ni ahl sapwung. Aramas me kin ahneki manaman men kin ndaiong irail dahme e mwahuki, re ahpw kin ehukipene koasoandio. Pil aramas me keieu mehlel rehrail pil sohte katepe rasehng kisin dihpw kan.

Rahno leledohr me Koht pahn ketin kaloke aramas akan, nin duwen me e ketin kehkehlingkihong silepe kan, me iei soukohp kan, pwe re en padahkihong aramas akan. Eri met, re pingidahr.
Ke dehr kamehlele mehn mpomw de likih kompoakepahmw. Pil kanahieng dahme ke pahn ndaiong omw pwoud. Ni rahn pwukat pwutak kan kin wiahki ar pahpa kan aramas pweipwei kei, serepein kan kin uhwong ar nohno kan, oh serepin kan kin akamaiong en arail pwoud kan ar nohno kan; en aramas emen eh imwintihti kan iei kisehn eh peneinei. a 

Ahpw I pahn sohpeiong KAUN-O; I pahn koapworopwor awiawih Koht, me pahn ketin komouriehla. Ei Koht pahn ketin karonge ie.

KAUN-O Ketikihdo Komour

Sohte katepen atail imwintihti kan ar pahn kepitkin kitail. Kitail pwupwudier, ahpw kitail pahn pwurehng pwourda. Kitail mihmi nan rotorot met, ahpw KAUN-O pahn ketikihdo marain. Kitail wiadahr dihp ong KAUN-O, eri met, kitail pahn ale lokolok ekis ahnsou pwehki sapwellime engieng. Ahpw ni imwilah e pahn ketin doareikitailla oh kapwungala me sapwung kan me wiawihiongkitailehr. E pahn ketikinkitaillahng nan marain; kitail pahn momourte oh udiahl duwen eh pahn ketin komourkitailla. 10 Eri, atail imwintihti kan ahpw pahn kilang met oh sarohdi— iei imwintihti kante me kapailokei kitail, ndinda, “Ia KAUN-O, amwail Koht?” Kitail pahn kilang ar lohdi, tiatihdi duwehte pwelmatak nanial akan.

11 Kumwail mehn Serusalem, ahnsoun onehda sapahl kelen kahnimwo leledohr. Ni ahnsowo sapwamwailo pahn kalaudla. 12 Noumwail aramas akan pahn pwurodo rehmwail sang wasa koaros—sang Asiria ni palimese, sang Isip ni palieir, sang wasa kan en Pillap Iupreitis, sang palio madau kan oh sang nin nahna doh kan. 13 Ahpw sampah pahn wiahla sapwtehn ehu pwehki suwed en irail kan me kin kousoan ie.

Kupwur Limpoak en KAUN-O ong Israel

14 Maing KAUN, komwi ketin wia silepen sihpw ong sapwellimomwi aramas akan me komwi ketin piladahr. Mehnda ma re kousoan dohpeseng nan sapwtehn, mie sahpw pwelmwahu kapilirailpene. Re en kohwei oh mwengemwengeseli nan sahpw kaselel en Pasan oh Kilead, duwehte me re kin wiewia mahs.

15 Maing KAUN, komwi ketin wiahda manaman akan, duwehte me komwi ketin wiadahr ni rahn ako me komwi ketikinkitodo sang nan Isip. 16 Wehi kan pahn kilang met oh mwoatohtala sohla ar kehl mehnda ma re me kehlail. Re pahn nsensuwedla oh kihpene ewerail kan oh perehla salengerail kan. 17 Re pahn kerekerep nan pwelpar, rasehng sineik; re pahn kohieisang nan ar kelen mahwen kan, wie rerrerki ar masepwehk. Re ahpw pahn lemmwikihla KAUN-O, atail Koht.

18 Maing KAUN, sohte emen koht me duwehte komwi; komwi kin ketin mahkihkihong dipen sapwellimomwi aramas akan me luhwehdi. Komw sohte kin ketin dadaur sapwellimomwi engieng, ahpw komw kin ketin kasalehiong kiht sapwelimomwi limpoak poatopoat. 19 Komw pahn ketin pwurehng kupwurei kiht. Komw pahn ketin tiakedi dipat oh kakihrala nan kepin madau. 20 Komwi pahn kin ketin kasalehiong sapwellimomwi aramas akan, me iei kadaudok en Eipraam oh Seikop, sapwellimomwi loalopwoat oh limpoak poatopoat, nin duwen omwi inoukihong at pahpa kahlap ako keilahn aio.

Copyright information for `PON2006