Psalms 17

Kapakap en Aramas me Sohte Dipe
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit kapakap.

Maing KAUN, komw ketin karonge ei pekipeki pwuhng;
komw ketin karonge ngilen ei likwer en pek sawas!
Komw ketin karonge ei kapakap mehlel.
Komw pahn ketin kadeikada ei pwung,
pwehki omwi ketin mwahngih dahme pwung.

Komw mwahngih mohngiongiet.
Komw ketin pasehr rehi nipwong
oh ketin kasawihadahr loalei unsek,
komw ahpw sohte diarada ineng suwed ehu rehi.
I sohte kin koasoi suwed,
duwehte aramas teikan;
I kapwaiadahr sapwellimomwi kosonned akan
oh I sohte kin keid ni elen lemei.
I kin weweid nan alomwi ahnsou koaros
oh sohte kin katihasang.

Maing ei Koht, I patohwan kapakapohng komwi, pwehki omwi kin ketin sapeng ie;
eri komw ketin sohpeidohng ie oh karonge ei pato kat.
Komw ketin kasalehda sapwellimomwi limpoak kapwuriamwei oh ketin doareiehla;
pahn mwetehn limomwi I kin nekinekmwahu sang ei imwintihti kan.

Komw ketin sinsile ie duwen omwi kin ketin sinsile pein silangmwien;
komw ketin karirihiehla pahn mwetehn nin limomwi kan
sang mwekid en aramas suwed kan.

Imwintihti kamasepwehk kan kapiliepenehr.
10 Sohte mahk mie rehrail oh re kin lokaiahn pohnmwahso.
11 Ahnsou wet re kapiliepenehr mwasamwasahn ahnsou koaros
wasa I pahn sohpeila ie pwe re en kauweiehla.
12 Re rasehng laion kei, me kin awiawih ie,
pwe re en dapengiepeseng.
13 Maing KAUN, komw ketidohla! Komw ketin pelianda ei imwintihti kan oh kaloweiraildi!
Komw ketin doare kin ie sang aramas suwed kan sapwellimomwi kedlahs;
14 doareiesang irail kan me kin ahneki mehkoaros me re inengieng nin sampah.
Komw ketin kalokehkin irail kalokolok ko me komw ketin nekinekid ong irail;
kalokolok kan en pil itarohng nair seri kan
oh ekei en pil luhwehdi pwe en pil kohieng nein neirail seri kan.

15 Ahpw ngehi, I pahn patohwan komwi, pwehki ei sohte wiahda mehkot sapwung;
oh ni ei pahn pirda, roson en sapwellimomwi lingaling pahn kadirehkiniehla peren.
Copyright information for `PON2006