Psalms 44

Kapakap en Silasil
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar koul.

Maing Koht, se patohwan rongkier pein salengat akan—
at pahpa kahlap ako me padahkihongkitehr
duwen soahng kapwuriamwei ko me komw ketin wiadahr rehrail,
ni mwehin kawao:
duwen omwi pein ketin kasarehla me rotorot akan
oh ketin koasoanehdi sapwellimomwi aramas akan nan sapwarail ko;
duwen omwi ketin kaloke wehi teikan
oh ketin kapaiamwahwihala sapwellimomwi wehi pilipilo.
Sapwellimomwi aramas akan sohte kalowehkihdi sahpwo neirail kedlahs akan;
re sohte powehdi ar imwintihti kan sang ni pein ar kehl;
pwe sang ni roson oh manaman en nin limomwien,
sang ni omwi kin ketin ieiang irail
me kasalehda duwen omwi ketin poakohng irail.

Komwi me ei nanmwarki oh ei Koht;
komwi me ketikihong sapwellimomwi aramas akan manaman en powehdi,
oh sang ni sapwellimomwi manaman se kin kalowehdi at imwintihti kan.
I sohte likih me nei kesik ketieu
de nei kedlahs pahn doareiehla;
ahpw komwi me ketin doareikitasang at imwintihti kan
oh ketin kalowehdi irail kan me kin kailongkin kiht.
Se pahn kin kapinga komwi ahnsou koaros
oh patohwan kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte.

Ahpw met komw ketin soingkitalahr oh mweidalahr pwe se en lohdi;
komw solahr kin ketin ieiang at tungoal karis kan.
10 Komwi me kupwurehda se en tangasang at imwintihti kan,
oh re adihasang kiht at kepwe kan.
11 Komwi me ketin mweidohng pwe se en kamakamala rasehng sihmpwul kei;
komwi me ketin kalipeikitalahng nan wehin liki kan.
12 Komw ketin netikihla sapwellimomwi aramas akan ni pwei tikitik,
duwehte mehkot me sohte kesempwal.

13 Mehn mpat akan kilangehr dahme komw ketin wiahiong kiht,
re ahpw kin kapailok oh kouruhrkin kiht.
14 Komw ketin wiahkinkitala mehn kepit nanpwungen wehi kan;
re kin tuhtuwelengki ar kouruhrkin kiht.
15 I kin sansaro ahnsou koaros;
I namenengkilahr kowahlap
16 ei kin rongorong kepit oh lokaia kapweikeng
sang ei imwintihti kan oh irail kan me kin kailongkin ie.

17 Mepwukat koaros re wiahiong kiht,
mehndahte ma se sohte manokeikomwihla
de kauwehla inowo me komw ketin wiahiong kiht.
18 Se sohte soaloalopwoat ong komwi;
se sohte kauwehla sapwelliomwi kosonned akan.
19 Komwi ahpw ketin keseikitala nanpwungen mahn lawalo kan;
komw ketin keseikitala nan rotorot mosul.

20 Ma se patohwan tokedihsang at kaudokiong at Koht,
oh kapakap ong emen koht en liki,
21 komwi uhdahn pahn mwahngihada,
pwe komw kin mwahngih at lamalam rir kan.
22 Ahpw pwehki komwi me se kin patohwan mehkihla ahnsou koaros,
oh wiahkihla sihmpwul kei me kin pakahrlahng kamakamala.

23 Maing ei Kaun, komw ketin ohpala wasa! Dahme komw ketin seiseimwongki?
Komw ketida! Komw dehr ketin soingkitala kohkohlahte!
24 Dahme komw ketin karirihkiweisang kiht silangmwien?
Komw dehr ketin meliehla at tungoal lokolok oh apwal!

25 Se pwupwudiongehr nan pwehl;
se lohdier oh wonohnehr nan pwelpar.
26 Komw ketido seweseikitada!
Pwehki sapwellimomwi limpoak poatopoat me kamourkitala!
Copyright information for `PON2006