Psa 57
b57 Title: 1 Sam. 22.1; 24.3.
 

Psalms 57

Kapakap en Peki Sawas
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka, mwurin eh tangasang Sohl nan pwoaren paipo.
,
b 

Komw ketin kupwure ie, Maing Koht, komw ketin kupwure ie,
pwe I patohdohng rapahki sawasepei rehmwi.
I kin diar silepei pahn mwetehn nin limomwi kan
lao I daulih soangen apwal koaros.

I patohwan likwerih ei Koht, Wasa Lapalahpie,
ei Koht, me kin ketikihong ie ei anahn akan koaros.
E pahn ketin sapeng ie sang nanleng oh doareiehla;
e pahn ketin kalowehdi irail kan me katoutouwihielahr.
Koht pahn ketin kasalehiong ie sapwellime limpoak poatopoat oh loalopwoat.

Ei imwintihti kan kin kapikapil ie,
duwehte laion kei me kin men kang aramas.
Ngihrail kan duwehte ketieu oh arep,
lowarail kan duwehte kedlahs keng.
Maing Koht, komw ketin kasalehda sapwellimomwi roson lapalap pahnlahng,
oh sapwellimomwi lingan wasa koaros nin sampah.

Ei imwintihti kan wiadahr lidip pwe re en kolkiniehdi;
re katoutowihalahr ngeni kowahlap.
Re weirada pwoahr ehu mwohi,
ahpw re pein pwupwudiongehr loale.

Maing Koht, ni ei koapworopwor unsek,
I pahn koul oh kapinga komwi!
Ngeni, pirada!
Nei arp oh lair, kumwa pirada!
I pahn pangenda ketipin.
Maing ei Kaun, I pahn kapingkalahngan ong komwi nanpwungen wehi kan.
I pahn kapinga komwi nanpwungen aramas akan.
10 Sapwellimomwi limpoak poatopoat kipe wasa koaros nanleng;
sapwellimomwi loalopwoat kin leldawohng pahnlahng.
11 Maing Koht, komw ketin kasalehda sapwellimomwi roson lapalap pahnlahng,
oh sapwellimomwi lingan wasa koaros nin sampah.
Copyright information for `PON2006