Psalms 101

Sapwellimen Nanmwarki Inou
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.

I pahn patohwan koulki duwen kupwur loalopwoat oh pwung,
Maing KAUN, I pahn patohwan koulkihong komwi.
I pahn idawehn mour mwakelekel.
Iahd me komwi pahn ketido rehi?

I pahn weweid nan mour mwakelekel nan imwei
oh sohte mweidohng me suwed en kin wiawi.
I kin kailongki wiewiahn irail kan me kin sohpeisang Koht;
I sohte pahn iang irail.
I sohte pahn duwehte aramas likamw akan
oh I sohte pahn patehng aramas suwed kan.
I pahn kin katokehdi mehmen
me kin mwengmwengininginki suwed en meteikan;
I sohte pahn iang aramas emen
me aklapalap oh pohnmwahso.

I pahn kin pwungki irail kan me kin loalopwoatohng Koht
oh mweidohng re en kin iang ie mihmi ni imweio.
Irail kan me uhdahn mehlel
iei irail me pahn mweimweiong en kin papah ie.

Sohte aramas likamw pahn kin iang mihmi nan imweio;
sohte aramas liksansalamwahu men pahn kak uh mwohi.
Rahn koaros I pahn kin kamwomwala
aramas suwed kan en nan sapwatailet;
I pahn kalipehla aramas suwed koaros
sang nan kahnimw en KAUN-O.
Copyright information for `PON2006A