b29.1-2Mel. 96.7-9.

Psalms 29

Kapitien KAUN-O nan Melimel
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:En Depit melkahka.

Kapinga KAUN-O, kumwail sapwellimen Koht kan me pato pahnlahng;
kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman. b 
Kumwail kapinga mwar lingaling en KAUN-O;
kumwail poaridihsang Me Sarawio ni eh pahn ketin pwarodo.

Kapitien KAUN-O peipeido sang pohn pihl akan;
Koht lingaling wie ngirisek rasehng nansapwe,
kapitie ikiparpesengehr pohn madau.

Kapitien KAUN-O me manaman.
Kapitien KAUN-O me diren roson.
Kapitien KAUN-O kin karaukehdi tuhke sidar kan,
oh pil tuhke sidar kan en Lepanon.
E ketin kalusseli nahna kan en Lepanon rasehng koupwul kan
oh kalus nahna Ermon rasehng kouwol pwulopwul men.

Kapitien KAUN-O kin kahrehda lioal eh kin piripir.
Kapitie kin kahrehda rerrer en nan sapwtehn;
e kin itikada sapwtehn en Kades.
Kapitien KAUN-O kin itikada tuhke lap akan en nanwel,
oh kin kamwerehsang tehn tuhke kan,
nindokon aramas koaros me pato nan Tehnpaso kin weriwerki, “Kaping ong Koht!”

10 KAUN-O kin ketin kakaun pihl loal akan;
e kin ketin kakaun nin duwen nanmwarki men kohkohlahte.
11 KAUN-O kin ketin kakehlahda sapwellime aramas akan
oh kupwuramwahwih kin irail popohl.
Copyright information for `PON2006Z