Psa 3
b3 Title:2 Sam. 15.13—17.22.
 

Psalms 3

Kapakap en Peki Sawas en Nimenseng
 TITlE NI MAHSEN EN IPRU:Depit wiahda melkahka wet mwurin eh tangasang sapwellime pwutak Apsalom.
,
b 

Maing KAUN, ei imwintihti kan me ngeder,
re inenen tohto me kin pelian ie!
Re kin koasoakoasoia ie oh ndinda,
“Koht sohte pahn ketin sewese.”

Ahpw Maing KAUN, komwi me soundoarepei sang me keper kan ahnsou koaros;
komwi me kin ketin kupwurehda I en kin powehdi,
komwi me kin ketin pwurehng kakehleiehda.
I patohwan likweriong KAUN-O, pwe en ketin sewese ie,
e ahpw ketin sapeng ie sang pohn sapwellime dohl sarawi.
 DOHL SARAWI:Tehk 2.6.

I kin wendi oh memeir nipwong kan,
KAUN-O kin ketin sinsile ie.
I sohte kin masak kiden imwintihti kan
me kin kapiliepene sang wasa koaros.

Maing KAUN, komw ketido! Maing Koht, komw ketin kapitiehla!
Komw kin ketin kaloke ei imwintihti kan koaros
oh ketikihsang irail manaman en kauweiehla.
Manaman en powehdi kin pwilisang rehn KAUN-O—
en ketin kupwuramwahwih sapwellime aramas akan.
Copyright information for `PON2006Z