Psalms 30

Kapakap en Kapingkalahngan
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:Koul wet wiawihda ni kasarawihalahn Tehnpas Sarawio; en Depit Melkahka.

Maing KAUN, I patohwan kapinga komwi pwehki omwi ketin komourielahr,
oh omwi sohte ketin mweidohng ei imwintihti kan en kepitkin ie.
Maing KAUN, ei Koht, I patohwan likweriong komwi pwe komwi en ketin sewese ie;
komwi ahpw ketin kakehleiehda;
komw ketin doareiesang nan sousou.
Ni ei patopatolahngehr rehn me melahr akan,
komw ahpw ketin kasapahldohng ie ei mour.

Kumwail sapwellime aramas loalopwoat kan koaros,
kumwail koul kapinga KAUN-O.
Kumwail tamanda dahme Me Sarawio ketin wiadahr,
kumwail eri kapingkalahngan ong!
Sapwellime engieng kin ahnsoute kis,
a sapwellime kalahngan kin poatopoat erein mour.
Pilenmas kin kak kereker nipwong,
ahpw peren kin leledo nimenseng.

Ni ei pehm me I saledek sang apwal I kin mengimengloalki,
“I sohte mwahn kak lohdi.”
Maing KAUN, komw ketin kupwur mwahu ong ie;
komw ketin sinsile ie rasehng kelen mahwen pohn nahna ehu.
A mwuhr komwi ahpw ketin karirihala pein komwi,
ngehi eri masepwehkada.

Maing KAUN, I patohwan likweriong komwi;
I patohwan pek sawas rehmwi:
“Dahme komw pahn paieki sang ei pahn mehla?
Kamwahu da me komw pahn ketikihsang ei pahn mwerpeseng nan sousou?
Ia duwe, me melahr akan kak kapinga komwi?
Re kak lohkiseli sapwellimomwi kalahngan poatopoat?
10 Maing KAUN, komw ketin karonge ie oh kupwurkalahngan ong ie!
Maing KAUN, komw ketin sewese ie!”

11 Komw ketin wekidalahr ei nsensuwed ong ni kahlek en peren;
komw ketikihsangehr ei nsensuwed
oh kapilkiniepenehr peren.
12 Eri, I sohte pahn nennenla;
I pahn koulkihong komwi koulen kaping.
Maing KAUN, komwi me ei Koht;
I pahn patohwan kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte.
Copyright information for `PON2006Z