b4.4Ep. 4.26.

Psalms 4

Kapakap en Peki Sawas en Ninsoutik
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:En Depit melkahka.

Maing Koht, soundoarepei,
komw ketin sapeng ie ni ei kin kapakap.
Ni ei milahr nan apwal, komwi me ketin seweseiehda.
A met komw kupwurkalahngan oh karonge ei pekipeket.

Kumwail aramas akan, ia erein amwail pahn mwamwahlikin ie?
Ia erein amwail pahn kin kesempwalki soahng me sohte katepe kan
oh idawehn soahng me likamw akan?

Kumwail en tamataman me KAUN-O ketin piladahr en sapwellimanikihla me pwung kan,
oh e ketin karonge ie ni ei kin likweriong.

Kumwail masak oh rerrer oh tokedihsang amwail kin wia dihp;
kumwail medemedewe mwahu duwen met,
ni amwail kin wendi nennenewei nan amwail peht kan. b 
Kumwail meirongkihong KAUN-O amwail mehn meirong pwung,
oh likih ih.

Mie me tohto me kin kapakap nin duwe met:
“Maing KAUN, komw ketin kupwureiong kiht sapwellimomwi kapai kan.
Komw ketin kalahngan kupwurei kiht!”
Ahpw peren me komw ketikihongieier
siksang mehlel peren me re pahn kin ahneki
sang ni reken ar wahn pilawa oh wain akan.

Ni ei kin wendi, I kin meirla ni popohl;
pwe komwi, Maing KAUN, me kin ketin sinsile ie.
Copyright information for `PON2006Z