Psalms 47

Kaun Lapalap
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:En peneinei en Kora ar melkahka.

Kumwail tohn wehi koaros, kumwail lopwolopwki amwail peren!
Kumwail kapingahki Koht amwail melkahkahn peren!
KAUN-O, Wasa Lapalahpie, me lammwin kowahlahpie;
nanmwarki lapalap emen ih, me kin kakaun sampah pwon.
Ih me ketikihong kitail manaman en powehdi aramas akan;
ih me ketin koasoanehdi pwe kitail en kin kaunda wehi kan.
Ih me ketin pilohng kitail sahpw me kitail kin kousoan ie,
sohso kesempwal en sapwellime aramas akan, me e kin ketin loalloale.

Koht ketidalahng nan mwoale.
Ngilen peren oh koronihda kan kadirehla wasa,
nindokon KAUN-O eh ketiket kohda.
Kumwail koul kapinga Koht;
kumwail koul kapinga atail nanmwarki!
Koht iei nanmwarkien sampah pwon;
kumwail koul kapikapinga!

Koht kin ketiket pohn mwoale sarawi;
e kin ketin kakaun wehi kan.
Kaunen wehi kan pokonpenehr
iangahki sapwellimen Koht en Eipraam aramas akan.
Ih me kehlailasang karis en sounpei kan koaros;
ih me ketin kakaun mehkoaros.
Copyright information for `PON2006Z