Psa 52
b52 Title:1 Sam. 22.9-10.
 

Psalms 52

Sapwellimen Koht Kadeik oh Kalahngan
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:En Depit koul mwurin Doek, mehn Edom eh kohla rehn Sohl oh patohwanohng me Depit samwalahr ni imwen Ahimelek.
,
b 

Loallap emen kowe, dahme ke kin aksuweiki omw tiahk suwed kan?
Sapwellimen Koht loalopwoat kin poatopoatete.
Ke kin koasoanehdi ke en kauwehla meteikan;
lowomwen rasehng reise keng pwoat.
Ahnsou koaros ke kin kinehda likamw.
Ke kin kesempwalki tiahk suwed laud sang tiahk mwahu
oh likamw laud sang mehlel.
Aramas likamw emen kowe! Ke kin mwahuki kauwehki meteikan omw lokaia kan.

Eri Koht pahn ketin kauweiukala kohkohlahte;
e pahn ketin kasapwiluhkedi oh adihasang uhk wasa ke kin kousoan ie;
e pahn ketikihsang uhk nan sapwen me momour kan.
Aramas pwung kan pahn kilang met oh masakada;
irail eri pahn kouruhrkin uhk oh nda,
“Kumwail kilang, iet aramas emen me sohte kin koapworopworki sawas en Koht,
ahpw e kin koapworopworki kiden eh kepwe
oh kin repen mourki tiahk suwed oh likamw.”

A ngehi, I rasehng tuhke en olip pwoat me kin kekeirda nan tehnpas en Koht;
I kin likih sapwellime limpoak poatopoat kohkohlahte.
Maing Koht, I pahn kin patohwan kapingkalahnganki ong komwi
ahnsou koaros ni mehkoaros me komw ketin wiadahr;
I pahn patohwan lohki mwohn sapwellimomwi aramas akan duwen omwi kupwur mwahu.
Copyright information for `PON2006Z