b81.3nemp 10.10.
c81.7Eks. 17.7; Nemp 20.13.
d81.9Eks. 20.2-3; Deud. 5.6-7.

Psalms 81

Koulen Kamadipw
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:En Asap.

Kumwail ngisingiski amwail peren ong Koht atail soundoar;
kumwail koul kapikapinga Koht en Seikop!
Kumwail tiakada melkahka oh kesengki dampwurin kan;
kumwail kesengki ngilen keseng kaperen ni noumwail arp oh lair kan.
Kumwail peuk koronihda ni kasarawien kamadipw,
ni ahnsoun pwulodohn maram oh ni ahnsou me e kin mat. b 
Met kosonned en wehin Israel,
koasoandi ehu sang Koht en Seikop.
E ketikihong mehn Israel ko
ni eh ketin mahweniong mehn Isip.

I rongorong ngihl sohte dehde ieu me mamahsanih,
“I kihsangehr pohn pwopwomwail kan amwail wisik toutou kan;
ngehi me mweidohng kumwail en kihsang pohmwail kasukasuk en takai weitahta kan.
Ni amwail kin mihla nan apwal laud, kumwail kin likwerih ie, oh I kin doareikumwailla.
I kin sapeng kumwail sang nan ei wasahn ruk nan melimel.
I kasongosongei kumwail ni pwarer en Meripa. c 
Nei aramas akan, kumwail rong ei kehkehliket;
Israel, ia uwen ei men ke en rong ie!
Ke sohte mwahn pahn kaudokiong emen koht tohrohr. d 
10 Ngehi me KAUN-O, omw Koht,
me waiukodo sang nan Isip.
Sarapeseng, I ahpw pahn katungoaleiuk.

11 “Ahpw nei aramas akan sohte kin men rong ie;
Israel sohte kin peikiong ie.
12 Eri, I mweidohng irail en keptakai weweidwei nan elen nsenarail
oh wiewia dahme re mwahuki.
13 Ia uwen ei men nei aramas akan en kin rong ie;
oh ia uwen ei men re en kin peikiong ie!
14 I pahn mwadang kalowehdi ar imwintihti kan
oh powehdi koaros me kin pelian irail.
15 Irail kan me kin kailongkin ie pahn masakiehla oh poaridi mwohi;
arail kalokolok pahn kohkohlahte.
16 Ahpw I pahn katungoalehkin kumwail pilawa me keieu kaselel
oh kamedkinkumwailla suke en loangalap.”
Copyright information for `PON2006Z