1 Corinthians 1

PAULUS me paeker, en wiala wanporon en Iesus Kristus amen pan kupur en Kot o ri atail Sostenes, On momodisou en Kot me mi Korint, me saraui kila Kristus Iesus, me paeker en saraui o karos me kin likwir on mar en atail Kaun Iesus Kristus ni deu arail o deu at. Mak o popol san ren Kot Sam atail a atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail! I kin danke ai Kot kaukaule pweki mak en Kot on komail, me papana don komail san ren Kristus Iesus, Pwe komail me pai kidar i ni meakaros, ni masan karos o lolekon karos; Duen kadede iran Kristus a teniten re omail; Pwe sota pai en mak eu, me komail saik pai kidar; ni omail auiaui kasansal en atail Kaun Iesus Kristus. Me pil pan kotin kasone komail di lao lel imwi, pwe en solar dip omail lao lel ni ran en atail Kaun Iesus Kristus. Kot me melel, me komail paekerdo, pwen sau pena ren sapwilim a Ol Iesus Kristus atail Kaun. 10 Ri ai kan, i panaui komail ni mar en atail Kaun Iesus Kristus, komail en wiaki eu ni omail kasoi kan, pwe komail de wuki pasan nan pun omail, a komail en mi ni lamalam ta pot o kapun ta ieu. 11 Ri ai kan a kalok don ia san toun im en Kloe, me dene komail kin akamai pena nan pun omail. 12 A iet me i men inda, amen komail kin inda: Nai nain Paulus amen; a nai nain Apolos amen; a nai nain Kepas amen; a nai nain Kristus amen. 13 Iaduen, Kristus me lop pasan? Iaduen, Paulus me lopu kin komail er? De komail paptaisekier ni mar en Paulus? 14 Nai me danke Kot, me sota meamen re omail, me i paptaisela, Krispus eta o Kaius; 15 Pwe amen de inda, me nai wia paptaise on ni pein ad ai. 16 A toun im en Stepanas i pil paptaisela; a solar me i asa, me i paptaisela. 17 Pwe kaidin en wia paptais, me Kristus poron kin ia la, a pwen padaki ronamau, kaidin ni tiak kadek lokaia, pwe lopun Kristus de mal la. 18 Pwe masan duen lopu me mal kot ren me lokidokilar akan, a manaman en Kot on ir, me pan dorela. 19 Pwe a intinidier: I pan tiakedi lolekon en me lolekonkan, o karotonala marain en me marain akan. 20 Ia me lolekon o? O ia saunkawewe o? Ia me lolekon o en pali pa? Dadue, Kot sota wia lamponki me erpit en pali pa? 21 Aramas akan sota asa Kot pweki udan ar lolekon. Kot ap kupureda, en kamaur kida, me poson akan padak monai. 22 Pwe Sus akan kin poeki kilel akan, a men Krik kin roporop lolekon. 23 A kit kin padaki Kristus me lopuedar, men kamakar on Sus akan o on men liki kan kasoi mal. 24 A on me paeker akan, men Sus o pil men Krik, se kaweweda Kristus manaman en Kot o erpit en Kot. 25 Pwe soerpit en Kot me sikida san en aramas akan ar lolekon, o luet en Kot me kelail san en aramas akan ar kelail. 26 Ri ai kan, komail kilan duen omail paeker. Pwe kaidin me toto ren me lolekon en pali uduk kan. Pil kaidin me toto ren me poe kan, pil kaidin toto ren me masamas akan, me pilipildar. 27 A Kot kotin piladar me so lolekon nin sappa, pwen kapoui ala me lolekon kan; o Kot me kotin piladar me luet nin sappa kan, pwen kapouiala me kelail akan. 28 O me mal nin sappa, o me so konekon, i me Kot kotin piladar, o me sota meakot, pwen kawela me lapalap. 29 Pwe uduk der aksuaiki mon Kot. 30 A komail tapi san i ren Kristus Iesus, me wialar atail erpit san ren Kot, o pun, o saraui, o maur patail. 31 Pwe duen a intinidier: Mo men suaiki, i en suaiki Kaun o.

Copyright information for `PONPDN