1 Corinthians 11

KOMAIL idauen ia do duen I kin idauen Kristus. I kin kapinaki komail omail tamataman ia ni meakan karos, o dadaurata pun kan, duen i kakalikidi on komail er. A i men, komail en asadar, me Kristus tapwin ol akan, a ol me tapwin li, a Kot me tapwin Kristus. A ma amen amen ren ol akan wia kapakap de kokop ap lisoropedi, a kin kasuedeki pein mon a. A ma li amen wia kapakap de kokop, ap sota lisoropedi, nan I kin kasuedeki pein mon a, pwe a rason me pit en mon a seisei san. Pwe ma li amen sota lisoropedi, en koteda, a ma a kanamenok li en kotedar o kotokot, i en pwaindi mon a. A ol o ender lisoropedi, pwe i me kasansal o linan en Kot, a li o me linan en ol o. Pwe ol so tapi san li, a li san ol o. Pwe ol sota wiaui on li, a li wiaui on ol o. 10 I me li o en kida manaman eu pon mon a pweki tounlan kan, 11 Ari so, li amen sota kak mia ma sota ol; o ol amen sota kak mia, ma sota li, a mepukat ren Kaun o. 12 Pwe duen li o a tapi san ol, iduen ol o wiaui kida li, a karos wiauier ren Kot. 13 Komail en pein kasauiada, ma a sansal mau, ma li amen kapakap on Kot, ap so lisoropedi. 14 De pein komail asa, me kanamenok pan ol, ma a pwili peipei. 15 A linan en li a pwilipeipei, pwe pid en mon a en ko on i, en pwaindi i. 16 A ma amen re omail men akamai, a en asa, me kit sota kin wia due, momodisou en Kot akan pil so. 17 A ni ai kusonededa me pukat i sota kin kapina omail pokon pena, me sota kin ka maui a kasuedeki komail, 18 Pwe ni omail pokon pena nan momodisou, i ronadar, me komail kin liak toror pasan, o i mur kamelele. 19 Pwe komail en liak toror pasan, pwe me pun kan en sansal kida re omail. 20 Komail lao pokon pena wasa kis, kaidin i sak kamadip en Kaun o. 21 Pwe ni kamadip toun kapar kin amatan mas, a amen men manadar, a amen sokolar. 22 Sota im omail, wasa en mana o nim? De komail kin mamaleki momodisou en Kot o kanamenok ir ala, me sota ar tunol? Da me i en inda? I en kapin komail? Ni mepukat i sota pan kapina. 23 Pwe i aleer san ren Kaun o, me i pwiliki on komail er, me Kaun Iesus pon ota en a panala, a limada prot, 24 Murin a laolaoki, kamauieda, pilitiki pasan, masani: Ale tunole war ai met et, me pilitiki on komail, en wia, pwen katakataman kin ia. 25 A murin sak, a pil kotin limada dal masani: Dal wet iei inau kap, me wiaui kidar nt’ ai. Pan pak en omail nima san, komail wiaki men kataman kin ia. 26 Pwe pan pak en omail kan prot wet o nima san dal wet, Komail kasansaleda en Kaun a matala, lao a kotido. 27 Ari me kan prot wet o nim san dal en Kaun o ap so war on iei me dip ion war o ntan Kaun o. 28 Amen amen en kasauiada pein i, ap kan san prot o nima san dal o. 29 Pwe me kan o nim sowar, kin kan o nim kadeik on pein i, pwe a sota kasampwaleki war o. 30 Nan i me toto nan pun omail me luetalar o somaudar, o me toto mairedier. 31 Pwe ma kitail kasauiada pein kitail, kitail sota pan pakadeikada. 32 A ma kitail pan pakadeikada, kitail pan kalokolok ren Kaun o, pwe kitail de ian men liki lokidokila. 33 Ari ri ai ol akan, komail lao pokon pena pwen sak, en papasan pena amen amen. 34 A ma amen men manadar, i en mana mas nan im a; pwe komail de pokon penan kadeik o. A me lua kan i pan kapunala ni ai pwara won.

Copyright information for `PONPDN