1 Corinthians 2

RI ai kan, ni ai pwara won komail er, kaidin ni kadek lokaia de lolekon en aramas, me I padaki on komail er kadede en Kot. Pwe i sota wia kin ia, en asa meakot nan pun omail, Iesus Kristus eta o a kalopuela. O nai mimi re omail ni ai luet, o masak, o rerer toto. O ai kasoi o ai padak kaidin ni kadek lokaia en lolekon, a ni kadede en Neno manaman. Pwe omail poson de pasoneki lolekon en aramas akan, a manaman en Kot. Ari so, me kit kin padapadaki me lolekon ren me unsok kan, a kaidin lolekon en sappa et, o pil kaidin en saupeidi kan en sappa et, me pan sarodi, A kit kin padaki duen erpit en Kot me rir, iei me so sansal, me Kot kotin kileledier ni en sappa saik mia, pwen kalinanada kitail, Me sota saupeidi en sappa men asadar, pwe ma re asaer i, re sota pan kalopuela Kaun en linan. A duen a intinidier: Me sota mas udialer, o me sota salon eu ronadar, o me sota ko on nan monion en aramas amen, iei me Kot kotin kaonop on, me pok on i. 10 A Kot kotin kadiarok on kitail ki Nen e, pwe Nen kin kotin rapaki meakaros, pil duen kupur en Kot. 11 Pwe is aramas, me kin asa duen lol en aramas akan, pwe nen en aramas eta me mi re a? Iduen Kot, sota me asa meakan me udan Kot, pwe Nen en Kot eta. 12 A kaidin nen en sappa, me kit aleer, a Nen en Kot, pwe kit en asada meakan, me Kot kotiki on kitail er. 13 I me kit pil kin padaki wei, kaidin ni lokaia o manin pan lolekon en aramas, a ni masan akan, me Nen kotin kaweweda, kareda dipisou wenin akan. 14 A aramas ip pwel sota kin ale meakot ren Nen en Kot, pwe me mal kot on i, pwe a sota kak on, pwe mepukat kin kasauiada ren Nen. 15 A me wenin kin kasauiada meakaros, ap sota amen me pan kak kasauiada i. 16 Pwe is me asa duen kupur en Kaun o, de is me pan kak padaki on i meakot? A Nen en Kristus kotikot lol atail.

Copyright information for `PONPDN