1 Corinthians 7

A IET duen me komail intine don ia, a mau on aramas amen, a ender sair li amen. Ari so, amen amen en ale pein a warok li, o amen amen en ale pein a warok ol, pwen der dender. Ol o en wiai on a warok li me inen, a pil dueta li on a warok ol. Li o sota kak poedi pein war a, a a warok. Pil dueta ol o sota kak poedi pein war a, a a warok. Der so oke amen amen, ma so, pweki inau ansau kis, pwen mot isesol rer ekis o kapakap, ap pur pena, pwe Satan de kasoneson komail omail so oke pena. Mepukat kaidin kusoned eu, pwe pein ai lamelam. A i men aramas akan karos en dueta nai. A amen amen aleer pein a pai en mak san ren Kot duen amen amen. A nai indai on me so papaud o li odi kan, me mau irail en dadaur dueta nai. A ma irail sota kak on, irail en papaud; me mau papaud san dender. 10 O on me papaud akan nai me ilaki wei, a kaidin nai pwe Kauno: Li papaud ender kamuei wei san a warok! 11 A ma a muei wei saner, i en dadaurete a kirip de kadeke a warok, o ol ender kasela a warok. 12 Kaidin Kaun o, pwe nai men indan me tei kan: Ma ri atail ol amen mia, me a paud soposon amen, ap men mimieta re a, a ender kasela li o. 13 Pil dueta li amen, ma a warok soposon amen o a men mimieta re a, a ender kasela ol o, 14 Pwe ol soposon me kasaraui kilar li o, o li soposon kasaraui kilar ol o, pwe ma a so due met, noumail seri kan me samin, a met irail me saraui. 15 A ma me soposon o pan muei wei san, ari i en muei wei san; ri ol de ri li sota kin kaupindi ni mepukat. A Kot me kotin molipe kitail, pwen popol pena. 16 Pwe iaduen, koe li o, koe asa, me koe pan kak kamaurela ol o? De koe ol, koe pan kamaurela li o? 17 A duen Kaun o pan on amen amen, duen Kot molipe on amen amen, iduen dadaurata; nan iduen nai ilakilan momodisou akan karos. 18 Ma amen me paeker ni sirkomsais, i en dadaurata a sirkomsais, a ma amen me paeker ni sosirkomsais, i ender ian sirkomsais. 19 Pwe kaidin meakot sirkomsais, o pil kaidin meakot sosirkomsais, a wiawia kusoned en Kot akan. 20 Amen amen en dadaurata udan a koa ni a paeker. 21 Ma koe paeker ni om ladu, koe der insensuedeki, a ma koe pan kak maioda san, ari pil me mau. 22 Pwe ladu men, me paeker on Kaun o, nan a maio ren Kaun o; o pil dueta me maio men paeker ap pan ladun Kristus men. 23 Komail me neti kidar pai eu, der wiala ladun aramas akan. 24 Ri ai kan, amen amen dadaurata ut arail ren Kot. 25 A duen peinekap akan, sota kusoned eu san ren Kaun o; a pein ai lamelam mia, pwe i aleer mak en Kaun, pwen kak melel. 26 let me i lameda, me mau on aramas sota papaud, pwe ni ansau apwal wet. 27 Ma koe kapapaud on li amen, ender men muei san, a ma so om paud mia, ender rapaki li amen. 28 A kaidin dip eu, ma koe pan papaud; o ma seripein amen pan papaud, kaidin dip. A a pan apwal on mepukat ni pali uduk arail. A nai sota men, me apwal kot en lel on komail. 29 A ri ai kan, mepukat i indada, pweki ansau o me motomot. A pil eu: Me mau on me ar warok mier, en wia dene sota ar warok; 30 O me kin sanesan, dene sota sanesan; o me kin pereperen, dene sota ar peren; o me kin netinet, dene sota ar kapwa. 31 O me dodokki sappa, ren kalaka, pwe eder wiaki me sued. Pwe mom en sappa et pan rosala. 32 A i men, komail ender lodi on me apwal. Me sota papaud, kin apwali me sapwilim en Kaun o, duen a pan kaperenda Kaun o. 33 A me papaud, kin lamelame, me kon on sappa, duen a pan kaperenda a paud. 34 A nan pun en li papaud o peinekap me wuk pasan: Me sota papaud, kin apwali me sapwilim en Kaun o, pwen saraui ni pali war o pil ni pali nen; a me papaud, kin inon ion me kisan sappa, duen a pan kak kaperenda a warok. 35 Mepukat i inda wei, pwen kamaui komail, a kaidin pwen saliedi komail, a pwen sauasa komail, pwe karos en inen o pun re omail, o pwe komail en papa Kaun o. 36 A ma amen lamelame, me sapun, ma a sota pan mueid on na seripein, me mau on papaud, en papaud; ari, a pan wia duen me a mauki, pwe kaidin dip, ma a pan mueid on i en papaud. 37 A ma amen me kelail ni monion i, pil kelail on kaunda, pein insen a, ap inauki on nan monion i en kolekol na seripein, I me mau. 38 Ari, ma amen pan papaud me mau, a ma amen sota pan papaud, me mau san. 39 Li papaud amen me kaupina kidi pun en papaud arain a warok memaur; a ol o lao mela, nan a maio on kapapaud, me a mauki, i eta; a en wiaui ren Kaun. 40 Meid pai, ma a pan dadaurata a kirip duen me i lameda, A nai asa, me Nen en Kot pil kotikot re i.

Copyright information for `PONPDN