1 Corinthians 9

KAIDIN nai maiodar? Kaidin wanporon amen nai? I sota udialer Iesus atail Kaun? Kaidin ai wiawia pan Kaun o komail? Ma i sota wanporon amen on me tei ko, a on komail; pwe komail kasale pan ai koa en wanporon pan Kaun o. Iduen i kin sapenki, ma meamen kin kalelapok re i. A sota muei ow kit er, en mana o nim? A sota muei on kit er, en paudeki li amen, me pan ian kit sailok sili, duen me wanporon tei kan, o ri en Kaun o, o Kepas kin wiada? De nai o Parnapas eta me a sota muei on liki san dodok en pa at? Is me kin ian mauin ap pwain pein i? Is me wiada mat en wain eu, me sota kin kan kisan wa? Is me kin kamana pwin man akan me sota kin kan pil en didi en man oko? Mepukat i sota kin inda nin tiak en aramas akan, pwe kaidin kapun o me pil masanier due? Pwe a intinidier nan kapun en Moses: Koe der pira pena au en kau ol amen, me kin tiaka pasan korn. Iaduen, Kot kin apapwali kau ol akan? 10 De kaidin pweki kit, me a kotin masaniekier mepukat? Pwe me kin sapasap, en kaporoporeki a dodok; o me kin dolun en kaporoporeki, me a pan ian ale kisan wa. 11 Pwe ma kit wiai on komail sapasap nenin, a kaidin me kasampwal kot, me komail pan apwali kit ni pali uduk. 12 A ma a muei on me tei kan, ale san omail dipisou kan, nan kit me so mau on san irail? Ari so, kit sota kol on kit tiak wet, a se men mia ni at apwal akan, pwe sen de karompwa ronamau en Kristus. 13 Komail sota asa, me irail, me sopisokki saraui, pil manamana san nan im en kaudok, o me irail, me kin papan pei saraui, pil aleki pwais ar san pei saraui? 14 Iduen Kaun o kotin masani, me irail, me padaki ronamau, pil pan manaki ronamau. 15 A nai sota kin kol on ia eu ren mepukat, o i sota intin wei mepukat, pwe komail en kapwai on ia mepukat, pwe a mau on ia en mela, mon amen pan kawela mar ai. 16 Pwe ma i padaki ronamau, sota me i en suaiki, pwe i en udan wiada; pwe sued on ia, ma i sota padaki ronamau. 17 Pwe ma i peren kida dodok wet, i pan ale katin, a ma i kan wiada, nan kusoned mia, i en wiada. 18 Ari, ia katin pai ni ai padaki ronamau ap sota pwaipwai, pwe i ender akapwaipwaiki san ronamau meakot. 19 Pwe nai me udan maiodar san amen amen, ari so, i wia kin ia ladun amen amen, pwe i en kamaurela me toto duen i kak on. 20 I wia kin ia Sus amen on Sus akan, pwen kamaurela Sus akan; o on irail, me mi pan kapun, dueta pan kapun amen, pwen kamaur ir ala, me mi pan kapun; ari so, nai solar mi pan kapun. 21 On irail me sota mi pan kapun, i wia kin ia me sota mi pan kapun amen; ari so, kaidin nai me likin kapun mon Kot, pwe I kin mi pan kapun en Kristus, pwen kamaurela me sota mi pan kapun. 22 On me luet akan, i wia kin ia me luet amen, pwen kamaurela me luet akan. Nai wiala son karos on amen amen, pwen kamaurela akai wasa karos. 23 I me i kin wiawia pweki ronamau, pwe i en ian i pwai saiski. 24 Komail sota asa, duen men weir en tan, irail karos kin tan, a amen ta, me pan ale pai? Komail ari en tan idipok, pwe komail en ale. 25 A amen amen me aktan idipok, kin isesol pokon. Irail kin wia me, pwen ale mar kamon a kitail, pwen ale me so kamon. 26 Arai ari aktan sopuiok; nai kin pepei, a kaidin dueta me woki nan wawa; 27 Pwe i kin sok pon war ai, pwen katenedi, pwe i de padaki on akai, ap pein lokidokila.

Copyright information for `PONPDN